Publicerad

7 mars 2008

Kolet, klimatet och skogen

Tre slutrapporter om markanvändning och skogskötsel från forskningsprogrammet LUSTRA förklarar och ger konkreta råd.

Av hela världens kolförråd — som deltar i kolkretsloppet — finns drygt 90 procent i oceanerna, knappt två procent i atmosfären och drygt fem procent i skogsekosystemen. Mängden kol i skogarna är således liten jämfört med de mängder som finns i oceanerna. Trots detta kan man inte bortse från skogsekosystemens påverkan på klimatet. Skogarna har en nyckelroll. Behandlas de felaktigt kan de bidra till att mängden koldioxid i atmosfären ökar.

Kolsänkor
Mistras forskningsprogram LUSTRA - Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaser, är inriktat mot problemet med ökningen av växthusgaser i atmosfären. Syftet är att ta fram ett vetenskapligt underlag som stöd, dels för beslut om markanvändning och skogsskötsel och dels för Sveriges internationella rapportering av så kallade kolsänkor.

Hur kol hamnar i marken
LUSTRA har nu tagit fram tre broschyrer med resultat från programmets forskning. I den första, kallad Kolet, klimatet och skogen, så funkar det, beskriver forskarna hur koldioxid cirkulerar från atmosfären via växterna till marken och tillbaka till atmosfären.

"Vi beskriver också hur man mäter och studerar cirkulationen. Fokus ligger naturligtvis på marken men för att förstå hur kol hamnar i marken och vart det tar vägen när det lämnar marken måste man känna till hela kretsloppet", skriver programchef Mats Olsson och kommunikatör Ann-Sofie Morén i inledningen.

Bromsa klimatförändringarna
I den andra broschyren (Kolet, klimatet och skogen, så kan skogsbruket påverka) beskrivs bland annat hur skogsbruket påverkar klimatet och förklarar varför användning av skogens produkter är det bästa sättet att nyttja skogen för att om möjligt bromsa klimatförändringarna.

Den tredje broschyren (Kolet, klimatet och skogen, skogsklädda torvtäckta marker) ägnas helt åt dikad mark. Trots att de dikade markerna utgör en liten del, cirka 7 procent, av hela den svenska skogsmarken beräknar forskarna att de står för 15 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från svensk skogsmark. Här berättar vi varför och vad man kan göra åt det.

Mistra Mistra