Publicerad

23 april 2010

Mistra och Polarforskningssekretariatet presenterar ett nytt forskningsprogram – Arctic Futures in a Global Context

Under den pågående Polarveckan 2010 presenterade Mistra och Polarforskningssekretariatet forskningsprogrammet Arctic Futures.

Därmed öppnas möjligheten för svenska forskare att komma med förslag till forskningsprojekt kring Arktis i en global förändring. Projekten ska fokusera på geopolitik, ekonomi och tekniska förhållanden ur ett miljöperspektiv.

Arktis är ett område som snabbt håller på att utvecklas till en betydande världspolitisk arena. Sverige vänder sig mot norr, och till Arktis, och har en särskild ställning i internationella organisationer. Detta kräver en gedigen kunskapsbas och bra beslutsstöd på en politisk nivå, omfattande de aktuella geopolitiska och strategiska frågorna.

Arktis är en region under stark förändring som står inför betydande utmaningar. I ett globalt sammanhang är det angeläget att förändringsprocessen sker på ett politiskt, och för miljön, gynnsamt sätt. Flera fundamentala faktorer kan noteras, som alla pekar mot ökad tillgänglighet och utökad mänsklig aktivitet i Arktis.

Ett sådant framtidsscenario innefattar:

  • Ett isfriare Arktis till följd av den globala klimatförändringen
  • Tekniska framsteg inom utvinning av naturresurser samt förbättrade kommunikationer och transporter
  • En knapphet på viktiga naturresurser och ökad global efterfrågan
  • Folkrättsliga och geopolitiska förhållanden.

Forskningsprogrammet fokuserar på socio-ekonomiska och politiska aspekter med global koppling och är inte avsedd för rent naturvetenskapliga projekt. Ambitionen är att uppmärksamma och stimulera forskning inom det samhällsvetenskapliga området, vilket traditionellt har rönt mindre uppmärksamhet än polarforskning med naturvetenskaplig inriktning. Under tre år kommer Mistra att investera max 30 miljoner kronor i 3-5 projekt.

Polarforskningssekretariatet kommer att vara värd för Arctic Futures in a Global Context och forskningsprogrammet ska koordineras av en programchef vid sekretariatet.

För ytterligare information, kontakta

Britt-Inger Andersson
Idéutvecklingsansvarig vid Mistra
tel 08-791 10 25

Eva Grönlund
Kommunikationschef vid Polarforskningssekretariatet
tel 08-673 97 30