Publicerad

10 maj 2010

Mistra Arctic Futures – ska bygga nätverk av forskare med internationell koppling

Mistra utlyser ett nytt program med samhällsvetenskaplig inriktning. Visionen är att med vetenskaplig kunskap - till nytta för samhället, beslutsfattare och människor i Norden - bidra till en hållbar utveckling i Arktis.

Arktis är en region under stark förändring som snabbt håller på att utvecklas till en betydande världspolitisk arena där många länder och organisationer har intressen att bevaka. Det gäller inte minst för de människor som lever i Arktis och vars livsmiljö påverkas.

Ett isfriare Arktis skulle till exempel kunna leda till att långväga transporter över den Arktiska bassängen kan ske genom Arktis i stället för som nu, genom Suez- eller Panamakanalen. Det finns dessutom stora naturtillgångar som kan komma att bli attraktiva att exploatera i en känslig naturmiljö.

Många olika intressen
— Arktis är speciellt eftersom det finns så många intressen som drar åt olika håll och en stor osäkerhet kring framtiden vad gäller exempelvis klimatförändringen. De arktiska kuststaterna är direkt berörda av utvecklingen, de arktiska länderna med territorier norr om Polcirkeln, däribland Sverige och Finland, är indirekt berörda. Länderna inom EU har också sina intressen och det finns även ett påtagligt geopolitiskt intresse från öst, bland annat Kina. Så det är ett ganska stort och komplicerat spel med många aktörer och det vore oklokt att inte bygga upp en kompetens inom området från svensk sida, säger Anders Karlqvist, ansvarig för det kommande programmet Mistra Arctic Futures in a Global Context.

— Vi har en stor erfarenhet av extrema miljöer med ungefär en fjärdedel av landet norr om Polcirkeln. Vi är dock inte direkt berörda på samma sätt som de arktiska kustnationerna. Dessutom har vi erfarenhet och är kvalificerade att analysera utvecklingen och bidra till kunskap och beslutsunderlag, säger Anders Karlqvist.

Sverige har en aktiv naturvetenskapligt inriktad forskning kring Arktis men när det gäller samhällsvetenskaplig forskning har inte Arktis tilldragit sig samma starka intresse, anser han.

— Därför är det angeläget att Sverige satsar och bygger upp egen kunskap och analys så att Sverige i internationella sammanhang ska kunna agera på ett kvalificerat sätt. Mistra vill därför vara med och bygga upp ett nätverk av svenska forskare med internationell koppling, säger han.

Anders Karlqvist har tidigare arbetat som chef vid Polarforskningssekretariatet som är den organisation som kommer att vara värdorganisation, det vill säga ha ansvar för att koordinera forskningsprogrammet. Mistra Arctic Futures in a Global Context blir inte utlyst som ett större program utan inbjuder till flera mindre projekt.

— Man kan se den här ansatsen som ett test för att ta reda på hur intresset för forskningsfältet ser ut. Ur Mistras perspektiv handlar det om att bryta ny mark och vi vet inte på förhand hur snabbt man kan bygga upp starka forskningsmiljöer, säger Anders Karlqvist.

Från säkerhets- till handelspolitik
Det är viktigt att forskningen även har ett historiskt perspektiv. Arktis var för inte så länge sedan ett spänningsfält med säkerhetspolitiska intressen. Nu håller ett nytt spänningsfält på att byggas upp men denna gång är det mer fråga om tillträde till området ur ett ekonomiskt och handelspolitiskt perspektiv, enligt Anders Karlqvist.

— Vi kan inte enbart förlita oss till internationell forskning  när det gäller tillämpning av folkrätten eller vårt behov av att tillvarata svenska näringslivsintressen. Dessutom är egen stark forskning en förutsättning för att få tillgång till kvalificerade internationella vetenskapliga

Fakta

Utlysningen riktar sig till svenska forskare som kan lämna förslag till forskningsprojekt om Arktis i en global förändring med specifik relevans för geopolitik, ekonomi och tekniska förhållanden ur ett miljöperspektiv.
Mistra kommer att investera max 30 mkr i 3-5 projekt under 3 år. Förhoppningen är att kunna bygga upp stark svensk forskning med internationell koppling. Utlysningen pågår fram till 9 augusti kl 16.00.  

Ansökningarna utvärderas av en internationell bedömargrupp som tillsätts av program-styrelsen i samråd med Mistras kansli. Såväl vetenskaplig kvalitet som användarnytta bedöms i enlighet med Mistras anvisningar och kvalitetskrav. Under hösten fattar programstyrelsen beslut om vilka ansökningar som beviljas medel. Förhoppningsvis kan de första projekten starta innan årsskiftet.