Publicerad

30 juni 2010

Stor skillnad i stiftelsernas avkastning

Riksrevisionen har granskat åtta stiftelsers kapitalförvaltning under en period med kraftiga värdeförändringar på finans- och kapitalmarknaden. Under den kraftiga nedgången 2008 urholkades förmögenheten kraftigt för vissa stiftelser. Under 2009 återvann stiftelserna kapital i varierad utsträckning.

De granskade stiftelserna förvaltar mer än 30 miljarder kronor och delar ut pengar som stöd till forskning. Avkastningens storlek avgör stödets omfattning.

Riksrevisionen har granskat om kapitalförvaltningen vid åtta statligt bildade stiftelser har hanterats på ett kvalificerat sätt. Granskningen har fokuserat på beredskap inför och hantering av kapitalförvaltningen under en period med kraftiga värdeförändringar. Riksrevisionens övergripande slutsats är att stiftelserna kan förbättra sin beredskap, även om sex av åtta stiftelser har haft en god beredskap.

Ändamålsenlig
Riksrevisionen bedömer att stiftelserna i huvudsak har haft en ändamålsenlig hantering av kapitalförvaltningen under den aktuella tiden, även om Riksrevisionen ifrågasätter om Östersjöstiftelsen följt sina stadgar om betryggande placering.

De åtta stiftelsernas avkastning varierade kraftigt under perioden. Det samlade kapitalet uppgick 2007 till 42 miljarder kronor och 2008 till 31 miljarder kronor — en skillnad på 11 miljarder kronor. I en stiftelse minskade förmögenheten under 2008 med nästan hälften. I tre stiftelser begränsades minskningen till tiondel. Under de tre första kvartalen 2009 kunde totalt 4 miljarder kronor återvinnas.

Betydelsefulla
Riksrevisionens anser att styrelserna inte ska delegera ansvaret för ekonomiskt betydelsefulla avgöranden i den omfattning som skett. Styrelsen bör själv besluta om avkastningsmål, om högsta tillåtna risk i förvaltningen och om förvaltningens förslag till strategier. I den mån delegering sker ställs höga krav på uppföljning och kontroll så att styrelsen aktivt styr risknivån i kapitalförvaltningen.

— Stiftelserna har bildats med offentliga medel. Därför är det viktigt att regeringen utvärderar kapitalförvaltningen i de granskade stiftelserna, vilket inte skett hittills, säger riksrevisor Claes Norgren.

Ökad frihet
Riksdagen har våren 2010 beslutat ge ökad frihet till flera av de granskade stiftelserna genom att regeringen framöver ska utse endast två styrelseledamöter. Förändringen innebär att regeringens möjligheter att utkräva ansvar av styrelsen begränsas.

Fakta

De granskade stiftelserna är Stiftelsen Chalmers, KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond, Östersjöstiftelsen, MISTRA, SSF, STINT och Vårdalstiftelsen.

Granskningen är en komplettering av tidigare granskning "Så förvaltas förmögenheten" (RiR 2007:30) som avsåg kapitalförvaltning under mer normala förhållanden.