Publicerad

20 oktober 2010

Miljoner till hållbar stadsutveckling

Två av Mistra Urban Futures projekt har beviljats medel kring samordnad stadsutveckling. Det gäller dels energieffektiva bostäder, dels medborgarinflytande vid stadsplanering.

Projekten är Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden och Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: Ett interaktionsforskningsprojekt. Bakom finansieringen står Forskningsrådet Formas men även Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket.

Brogården
Bostadsområdena Brogården i Alingsås och Göteborgsförorten Gårdsten som är energieffektiviserade och Kongahällaområdet i Kungälv som är under planering, ska användas som fallstudier. Här kommer forskningsgruppen att arbeta tillsammans med fastighetsförvaltare, hyresgäster, stadsplanerare, byggbolag, energibolag samt kommunala expert och beslutsfattare. Bakom ansökan står Göteborgs universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs, Alingsås och Kungälvs.

Planering
— Genom projektet vill vi bidra med kunskap om hur juridik, ekonomi och planeringsprocesser för energieffektivisering kan förbättras, säger Ylva Norén Bretzer, projektansvarig på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Minska klyftor
Det andra projektet som beviljats medel, samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering, berör en rad olika frågor kring framtidens stadsplanering.
Hur kan framsynt stadsplanering och design minska klyftorna i staden och överbrygga skillnaderna mellan rikare och fattigare delar och hur kan stadens invånare själva vara med och påverka processerna? Hur kan staden därmed också bli mer ekologiskt hållbar t ex genom mötesplatser och stråk som gör att människor väljer att gå mer?

Delegationen för hållbara städer
Bakgrunden till utlysningen var att Delegationen för hållbara städer har genomfört en kartläggning av forskning om städer och hållbar stadsutveckling som visade på ett behov av forskning med integrerad ansats. Syftet med utlysningen var att stödja interdisciplinära forsknings- och utvecklingsprojekt som är systeminriktade och praktiknära. Detta arbetssätt stämmer väl överens med det sätt som Mistra Urban Futures jobbar på och ämnar vidareutveckla.

— Det är därför extra roligt att få denna indikation på att centrumets arbetssätt håller på att utvecklas på rätt sätt", säger Henrik Nolmark, Tf. centrumledare.