Publicerad

27 februari 2011

Etiska fonder behöver sprida information

Etiska fonder informerar inte tillräckligt om riskerna och om vad etisk förvaltning betyder visar ny avhandling  

För tio år sedan fanns bara en handfull etiska fonder i Sverige, idag finns det över hundra. Och ökningen av etiska investeringar förväntas fortsätta. Dock råder det stora problem med etisk förvaltning i praktiken, mycket beroende på att informationskravet i dagsläget inte är optimalt utformat vilket gör det svårt för spararna att ta informerade beslut.

Skärp reglering
Regleringen av etiska fonder måste därför skärpas och en standardisering av informationen etableras för att möjliggöra jämförelser mellan olika fonder. Det anser Sebastian Siegl, forskare på Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och knuten till Mistraprogrammet SIRP, Sustainable Investment Research Platform, i en ny avhandling.

Bryter mot normer
Det finns idag ingen klar definition av vad som får kallas en etisk fond. Ofta är de fonder som kallas etiska fonder som på något sätt försöker att ta med etiska aspekter när de väljer vilka företag de ska investera i, exempelvis genom att undvika placeringar i branscher som alkohol, spel, pornografi, tobak och vapen, liksom i företag som inte är miljöanpassade eller som bryter mot internationella normer.

Men för att göra korrekta bedömningar av etiska placeringar krävs tillgång till tydlig information för finansiella rådgivare, något som Sebastian Siegl, forskare i handelsrätt på Handelshögskolan i Göteborg, anser inte finns idag.

Ifrågasätta
— Idag råder förvirring om hur fondbolag ska redovisa innebörden av etiken, och i vissa fall kan man ifrågasätta om de som ägnar sig åt etisk fondförvaltning är etiska i förhållande till spararna, med tanke på att de inte möjliggör för sina kunder att ta informerade beslut, säger Sebastian Siegl.

Sebastian Siegls förslag för att komma tillrätta med problemet är att skärpa regleringen av etisk fondförvaltning, som han menar inte är baserad på hur fondförvaltare beter sig i praktiken. Siegl anser att information om de etiska fonderna ska vara standardiserad för att underlätta jämförelser mellan olika fondbolag samt ta större hänsyn till risknivåerna.

Maximal avkastning
Ytterligare en förbättrande åtgärd kan vara att fonder delas in i två huvudtyper; sådana som syftar enbart till maximal riskjusterad avkastning och sådana som har parallella syften, som att uppnå ett socialt eller miljörelaterat mål, avslutar Sebastian Siegl.