Publicerad

1 april 2011

Upphandling av kommunikationstjänster

Mistra inbjuder till att inkomma med anbud gällande upphandling av kommunikationstjänster inom tre områden; grafisk form och produktion, skribent och webbredaktör.

Mistra har ett kontinuerligt behov av konsultstöd för kommunikationsinsatser då vi, till antalet anställda, är en liten organisation. Vårt kommunikationsarbete syftar till att förmedla en bild av Mistra som en tydlig initiativtagare av forskning som bidrar till att förebygga och lösa viktiga miljöproblem. Vi ska också profilera oss som en proaktiv investerare som möjliggör att resultat från våra forskningssatsningar utvecklas tillsammans med användare. Våra viktigaste målgrupper finns inom universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, myndigheter och organisationer.

Mistras behov av löpande kommunikationstjänster finns inom tre områden; grafisk form och produktion, skribenter och webbredaktörer. Varje område utvärderas separat varför leverantörer kan lägga anbud på ett, flera eller alla områden.

Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

LOU reglerar strikt hur upphandlingar kan och får genomföras. Det är av stor vikt att anbuden lämnas före anbudstidens utgång, eftersom Mistra inte får pröva ett anbud som inkommit för sent.

Samtliga skallkrav och instruktioner i denna anbudsförfrågan måste vara besvarade och följda för att anbudet skall anses vara korrekt. I det fall något av skallkraven ej uppfylls, kommer hela ansökan att förkastas.

Frågor och svar om upphandlingen
Inkomna frågor publiceras här var efter de kommer in till mail@mistra.org.