Publicerad

28 november 2011

Upphandling av utvärderingstjänster

Mistra inbjuder till att inkomma med anbud gällande upphandling av utvärderingstjänster.

År 2014 har Mistras verksamhet pågått i 20 år. Under den tiden har ett drygt trettiotal forskningsprogram genomförts till en kostnad av drygt två miljarder kronor. Det är nu en lämplig tidpunkt att utvärdera effekterna av stiftelsens investeringar.

Syftet är att utvärdera effekterna av Mistras genomförda forskningsprogram. Utvärderingen skall klargöra om forskningsprogrammen har genererat de effekter som förväntats när beslut om tilldelning av medel fattats.

Omfattningen av avtalet kan totalt uppgå till SEK 1,8 Mkr.

Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

LOU reglerar strikt hur upphandlingar kan och får genomföras. Det är av stor vikt att anbuden lämnas före anbudstidens utgång, eftersom Mistra inte får pröva ett anbud som inkommit för sent.

Samtliga skallkrav och instruktioner i denna anbudsförfrågan skall vara besvarade och följda för att anbudet skall anses vara korrekt. I det fall något av skallkraven ej uppfylls, kommer hela ansökan att förkastas. Bifogade kravslista skall fyllas i och lämnas in som en del av anbudet.

Fakta:

Sista anbudsdag:
2011-12-20 kl 16.00

Sista dag för frågor om upphandlingen:
2011-12-07

Kontaktperson:
Johan Edman
Tel: 08-791 10 28
Johan Edman@mistra.org