Publicerad

27 april 2012

Mistra medfinansierar Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är en gemensam forskningssatsning mellan EU:s medlemsstater runt Östersjön och EU. Programmet kommer att utlysa medel till forskning om Östersjöregionens miljö och samhällsutveckling. Programmets totala budget fram till och med 2017 kommer att vara cirka 100 miljoner euro.

Mistra är tillsammans med Formas, Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap programmets svenska finansiärer. EU bidrar med upp till 50 % av finansieringen. Mistras finansiering kommer i första hand att gå till projekt med inriktning på teknisk utveckling och innovativa lösningar.

Den första utlysningen inom programmet är planerad att öppna under 2012. Beslut om exakta tider förväntas fattas före sommaren. Medel kommer att kunna sökas för fyraåriga forskningsprojekt som behandlar 3 – 4 tematiska områden i BONUS strategiska forskningsagenda.