Publicerad

8 maj 2012

Nu utvärderar vi ansökningarna till Mistra Closing the loop

26 projektansökningar lämnades in till forskningsprogrammet Closing the Loop. Nu har arbetet med bedömning och utvärdering inletts och i juni beräknas det vara klart.

När ansökningstiden för forskningsprogrammet Mistra Closing the loop löpte ut den 27 april hade hela 26 projektansökningar lämnats in. Projektansökningarna täcker alla de prioriterade områden som identifierats i utlysningen. Nästan hälften av ansökningarna berör olika processer för återvinning av metaller från industriella restprodukter. Resten fördelar sig mellan kemi-, skogs- och pappersrestprodukter.

Några av ansökningarna är av en mer samhällsorienterad karaktär vilket är glädjande. Arbetet med bedömning och utvärdering av ansökningarna har inletts och beslut om finansiering och fördelning av medel beräknas vara klar i slutet av juni.

Samtidigt som projektansökningarna kommit in har sex olika organisationer lämnat in intresseanmälan för att bli programvärd för Mistra Closing the Loop. Arbetet med att utse värden kommer att ske parallellt med utvärderingen av projektansökningarna.