Publicerad

3 juli 2012

Internationellt forum samlar aktörer för förnybar energi

Mistra deltar i det nya initiativet The Energy Transition Forum som ska bli en mötesplats för öppen och faktabaserad dialog om omställningen till förnybar energi. Satsningen drivs av forsknings- och policyinstitutet The German Marshall Fund of the United States och samlar ledare från globala företag och den offentliga sektorn i både EU och USA.

– Tanken är att det ska fånga in idéer och diskussioner om hur marknader och styrmedel kan utvecklas på internationell nivå för att skynda på arbetet med att ersätta dagens fossila energi, förklarar Mistras VD Lars-Erik Liljelund.

Han deltog i initiativets första möte i mitten av maj i Washington, som enligt honom var väldigt givande. Bland annat diskuterades hur hållbara dagens subventioner av såväl förnybara som fossila energikällor är.  

– Vi diskuterade även om forumet ska ge sig in i klimatfrågan, något jag personligen inte tycker behövs. Där sker redan så många andra initiativ. Det ska bli spännande att se hur satsningen utvecklar sig. Vi hoppas att den kommer att mynna ut i delprojekt där våra forskningsprogram inom området kan passa in och bidra till arbetet.

Mistra bidrar med 2 miljoner kronor till satsningen, där man ingår tillsammans med ett stort antal centrala aktörer. Att hela bredden med policyaktörer, organisationer och företag deltar ger en bred grund för bra input i arbetet enligt Lars-Erik Liljelund. Forumet kommer att träffas två gånger per år, omväxlande i USA och Europa. Nästa möte blir i Bryssel hösten 2012.