Publicerad

3 juli 2012

Mistra EviEM utvärderar renbete och våtmarker

Mistras råd för evidensbaserad miljövård, Mistra EviEM, som startade vid årsskiftet, har valt sina första utvärderingsobjekt: miljöeffekter av renbete och anlagda våtmarker.

– Våra första utvärderingar kommer att bidra med kunskap till de nationella miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Ingen övergödning. Ämnena har föreslagits av myndigheter och andra som arbetar med frågorna. Våra systematiska utvärderingar kan ses som länken mellan forskning och avnämare, säger Sif Johansson, verksamhetschef på Mistra EviEM.

För renbetet gäller det att klarlägga effekterna på fjällvegetationen. Är betet skadligt för växtligheten eller är det tvärtom en förutsättning för fjällens artrikedom? Vad de anlagda våtmarkerna beträffar ska Mistra EviEM utvärdera deras förmåga att binda kväve. Att de binder kväve är de flesta överens om. Men hur mycket kväve kan en anlagd våtmark binda och hur stor är variationen?

Mistra EviEM är det första centret i Sverige som har till uppgift att systematiskt utvärdera olika miljöfrågor och de miljöåtgärder som samhället vidtar.  För varje utvärdering tillsätts en grupp internationella forskare som granskar den vetenskapliga litteraturen. Forskarna ska bedöma om det finns vetenskaplig evidens för att miljöåtgärderna är effektiva och ger önskat resultat, eller om de rent av kan vara skadliga.  Varje utvärdering beräknas ta 1–2 år.

– En förebild för centrets arbete är Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som länge har utvärderat åtgärder inom vården på ett framgångsrikt sätt, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Mistra finansierar verksamheten med sammanlagt cirka 60 miljoner kronor under perioden 2012–2016. Läs mer om vad en systematisk utvärdering är på centrets webbplats