Automatgenererad bild.
Publicerad

30 augusti 2012

Policyaktivteter viktiga för Mistras nya klimatprogram

Hur en effektiv klimatpolitik kan utformas utanför de strandade internationella förhandlingarna är temat för Mistra Indigo. En hörnsten i forskningsprogrammet är nära dialog med beslutsfattare. Som ett led i det ordnas ett policyseminarium i Bryssel.

Forskningsprogrammet Mistra Indigo startade vid årsskiftet och analyserar ekonomiska incitament och styrmedel i klimatpolitiken. Forskarna ska arbeta nära beslutsfattare inom politik, myndigheter och näringsliv.

– Grunden för oss är Mistras tidigare satsning Clipore, men i det var förhoppningarna om att det skulle gå att komma överrens om ett långtgående internationellt avtal större. Nu fokuserar vi på vad som sker på nationell nivå, och hur aktiviteterna som sker där ska kunna kopplas samma på ett bra sätt och inte motverka en eventuellt framtida internationell överrenskkommelse, förklarar Åsa Löfgren som är forskare i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och vetenskaplig koordinator för programmet.

Fokus på fyra dynamiska områden

Forskningsprogrammet leds av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och det amerikanska forskningscentrat Resources for the Future i Washington. Det har fyra huvudområden, med forskning om hur handelssystem och prissättning på koldioxid kan utformas, klimatpolitikens fördelningseffekter mellan olika aktörer, samspelet mellan klimatpolitiken och teknikutveckling samt industrin roll i klimatarbetet.

– Det är dynamiskt område där det händer väldigt mycket. Aktiviteter på nationell nivå rymmer allt från nya standarder för fordonsutsläpp till system med handelsrätter för koldioxidutsläpp och investeringsbidrag för olika klimatsatsningar.

Sju specifika forskningsprojekt har kommit igång inom de fyra områdena. För att programmet ska kunna anpassas efter vad som händer i omvärlden har Åsa Löfgren och övriga i programledningen försökt hitta en modell med endast två fasta forskare vid de tre partnerinstitutionerna.

– De rekryterar sedan ytterligare forskare för kortare eller längre uppdrag utifrån vilka behov som uppstår, exempelvis kan vi ta in en statsvetare om vi upptäckter att det finns en intressant forskningsvinkel i ett projekt som kräver just det.

Dialog med forskningens målgrupper

En viktig del är också att lyckas kommunicera resultaten till rätt målgrupper. Här var Clipore framgångsrikt och Mistra Indigo bygger vidare på de erfarenheterna, bland annat genom att arrangera olika policyseminarium kring aktuell forskning – ett första ordnas i oktober i Bryssel tillsammans med tankesmedjan tankesmedjan Centre for European Policy Studies (CEPS).

– Att försöka föra vidare att kombinera kreativ forskning med policyaktiviteter ska bli en rolig utmaning. Ett nytt arbetssätt vi provar för att ta fram policyrelevant information är också att producera så kallade white papers inom olika forskningsfält, där vi även lyfter blicken och tar in annan forskning utanför programmet. Här är dialogen med vår programstyrelse viktigt för att hitta områden som är intressanta för beslutsfattare och näringslivet.  

På seminariet i Bryssel kommer deltagare från Indigo bland annat presentera forskning kring kortlivade växthusgaser, USA:s klimatpolitik, hållbar tillväxt och länkning av olika handelssystem för koldioxid.