Automatgenererad bild.
Publicerad

1 oktober 2012

Förtroendet för Mistra mycket högt

Mistra anses som den ledande aktören inom miljöstrategisk forskning och tar sig an viktiga miljöproblem. Det visar en enkätundersökning som Mistra genomförde före sommaren. Merparten har ett stort förtroende för hur Mistra sköter sitt arbete.

Undersökningen visar också att Mistra anses som den forskningsfinansiär som är bäst på tvärvetenskapliga forskningssatsningar.

– Det här understryker att förtroendet för hur Mistra sköter sitt uppdrag är mycket högt. Vår samarbetspartner i detta, undersökningsföretaget Novus, har poängterat att vi ska vara mycket nöjda, det är ovanligt att undersökningar av det här slaget ger så tydliga besked, säger Malin Lindgren, kommunikationsansvarig på Mistra.

Intressentundersökningen som genomfördes i maj 2012 på uppdrag av Mistra har bland annat riktat sig till forskare, kapitalförvaltare, finansiärer samt till beslutsfattare. Totalt omfattar undersökningen 389 intervjuer.

Stora program effektiva

Åtta av tio tillfrågade känner till Mistra. Lika många eller fler har en positiv bild av stiftelsens arbete. Trovärdighet, långsiktighet och tydlighet är ord som genomsyrar omdömena. Kunskapen om och förtroendet för Mistra är större i de äldre åldersgrupperna, störst bland dem över 60, och något mindre bland dem som är yngre än 45 år.

Sex av tio anser den effektivaste användningen av Mistras medel är att finansiera stora program. Något fler bland dem över 60 år. Men det finns de som menar att Mistra även borde ha mindre projektstöd.

Även Mistras kommunikation får bra betyg.

– Vi är kända av dem som vi vill ska känna till oss och de känner till vår profil. Det här bekräftar det vi har känt på oss, det är inte något självändamål för oss att synas mer i pressen än vad vi gör, säger Malin Lindgren.

Få punkter med kritik

Det är få delar som framstår som problematiska. Den enda forskningsfinansiär som på några punkter får bättre betyg än Mistra är Vetenskapsrådet. Då handlar det bland annat om att initiera forskning av hög vetenskaplig kvalitet.

Den kritik som ändå  framskymtar gäller bland annat administrationen kring programmen. Vissa forskare anser att den är för tung. Mistra arbetar för att minska administrationen, men ska också bli bättre på att kommunicera varför vi anser att viss administration är nödvändig, förklarar Malin Lindgren.

Intressentundersökningen genererade också en stor mängd svar på öppet ställda frågor. Svar som innehåller tips, idéer, kritik. Mistra ska under hösten analysera dessa svar.

– Där finns viktig information om hur vi kan utveckla oss, säger Malin Lindgren.

Text av Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör