Publicerad

1 oktober 2012

Internationellt samarbete kring handbok för miljöutvärderingar

Systematiska utvärderingar av miljöforskning bidrar till ett bättre underlag för beslutsfattare inom miljöområdet. Mistra EviEM genomför utvärderingar med relevans för svensk miljö. Nu startar ett samarbete med brittiska forskare för att uppdatera och utveckla internationella riktlinjer för den här typen av miljöutvärderingar.

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) startar under hösten sina tre första utvärderingar. De ska studera utfiskning av karpfiskar som en metod att minska effekterna av övergödning i sjöar, renbetets effekter på fjällvegetationen samt anlagda och restaurerade våtmarkers förmåga att fånga upp kväve.

– Att verksamheten nu är igång är jättebra – det ger utmärkta möjligheter att demonstrera hur den här typen av utvärderingar kan tas fram och komma till användning, säger Andrew Pullin, professor i evidensbaserat bevarandearbete och ledamot i exekutivkommittén för Mistra EviEM.

Han startade Centre for Evidence-Based Conservation (CEBC) vid Bangor University i Wales för snart tio år sedan. Eftersom man där var först med att utveckla en metodik för systematiska utvärderingar i miljöfrågor är det en förebild för Mistra EviEM.

– Jag arbetade nära olika naturvårdsorganisationer och insåg att kommunikationen med miljöforskningen var dålig. Överraskande ofta testade man olika naturvårdsinsatser för att ta reda på vilka som fungerade, trots att det fanns forskning som hade kunnat hjälpa till med att hitta bästa metod, förklarar Andrew Pullin.

Evidensbaserad vård en förebild

Inspirationen till CEBC kom från hälsoområdet där regelbundna utvärderingar av medicinsk forskning ger underlag för evidensbaserad vård. Det femtiotal miljöutvärderingar som CEBC och andra miljöforskare genomfört hittills rör till exempel kalkning av sjöar, vindkraftens påverkan på fågellivet, hållbara fiskemetoder, omflyttning av rovdjur och samhällseffekter av färskvattenbrist.

I en systematisk utvärdering samlas vetenskapliga resultat in, analyseras och kvalitetsbedöms. Jämförbara data från olika studier sammanställs för att ge ett samlat och lättöverskådligt beslutsunderlag. Ämnena för utvärderingarna väljs utifrån ett uttalat kunskapsbehov hos en myndighet eller organisation.

– Hur mycket utvärderingarna sedan bidrar till politiken eller den praktiska miljövården är så klart svårt att avgöra, men jag vet att våra utvärderingar kring marint skydd och fiske samt hälsoeffekter av tillgång till naturmiljöer har använts här i Storbritannien, säger Andrew Pullin.

Enligt honom är en viktig del i att ta fram pålitliga utvärderingar också att arbeta väldigt transparent. I förväg publiceras en plan för varje utvärdering och sedan dokumenteras arbetet med utvärderingen i detalj.

– I och med att allt fler forskare börjat göra den här typen av utvärderingar insåg vi för några år sedan att det behövs ett standardiserat arbetssätt. Förebilden var Cochrane Collaboration inom hälsoområdet, där tusentals forskare över hela världen samarbetar för att sammanställa och utvärdera medicinska studier.

Sprids genom internationellt samarbete

Andrew Pullin har byggt upp ett samarbete kallat Collaboration for Environmental Evidence (CEE), där nu även forskare i Australien och Sydafrika deltar. Bland annat tar man fram riktlinjer för systematiska utvärderingar och ger ut en open access-tidskrift i ämnet.

Han hoppas att även Mistra EviEM kommer att ingå i CEE. Redan nu sker ett samarbete kring en pågående uppdatering av den handbok som finns för systematiska utvärderingar. Arbetet inleds under hösten av Neal Haddaway från CEE, som är gästforskare vid Mistra EviEM.

– Det blir ett spännande samarbete, och att Mistra EviEM kan vara med är viktigt eftersom man kommer att bidra med många utvärderingar framöver, säger Andrew Pullin.

Text av Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör