Publicerad

12 december 2012

Grönt ljus för fortsatt skogsforskning

Mistras styrelse har beslutat om en fortsatt investering med 56 miljoner kronor i Future Forests. Efter kritik på flera punkter i våras av en internationell granskningsgrupp har programmet omarbetat planen för kommande fyra år. Bland annat kommer biologisk mångfald och ekonomi att betonas hårdare och ambitionen är att miljörörelsen tydligare ska involveras i programmet.

Future Forests forskar kring hur svensk skogsnäring kan utvecklas och samtidigt ta hänsyn till biologisk mångfald, vattenresurser och rekreation. Utmaningen är att skogens resurser ska räcka till så många behov som möjligt.

I juni i år gav Mistras styrelse Future Forests bakläxa och beslöt att inte omedelbart godkänna en fortsättning på programmet som pågått sedan 2009. En internationell granskningsgrupp hade varit kritisk på flera punkter. Kritiken handlade bland annat om att teman som biologisk mångfald och ekonomi var för dåligt synliga i programplanen för nästa omgång av programmet. Annan kritik handlade om att man inte hade involverat intressenter på miljösidan tillräckligt mycket.

– Planen för vad man skulle göra den kommande fyraårsperioden var inte tillräckligt genomarbetad, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Godkänt för ny programplan

Sedan dess har programplanen omarbetats kraftigt. Enligt Thomas Nilsson är det en helt ny plan som nu har godkänts av granskningsgruppen och av Mistras styrelse.

– På det hela taget ser det riktigt bra ut nu, betydligt mycket bättre än i våras.  Programplanen har granskats av samma internationella grupp som granskade den tidigare versionen, säger Thomas Nilsson.

Programmets andra fas finansieras med 56 miljoner kronor av Mistra, vilket är lite mindre än hälften av den totala programbudgeten. Övrig finansiering står deltagande universitet och skogsnäringen för.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna