Automatgenererad bild.
Publicerad

11 januari 2013

”Mistra och SSF fortsätter att satsa på växtbioteknik”

Forskning inom växtbioteknik och kan bidra till att minska jordbrukets miljöbelastning och ta fram nya bioråvaror för svensk industri. Samtidigt hävdas ibland att den negativa opinionen mot genteknik i Europa leder till ett dödläge för satsningar inom området, senast i en debattartikel i SvD. Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning gör dock stora satsningar på viktig forskning inom grundläggande växtbiologi och växtbioteknik och kommer att fortsätta med det.

Replik på Sten Stymnes debattartikel på Brännpunkt i SvD:

Ska man som forskningsfinansiär ta intryck av den politiska debatten och rådande opinionsläge? Ska vi bara finansiera politiskt korrekt forskning? Sten Stymne skriver i sin debattartikel på Brännpunkt den 6 januari att den infekterade debatten och det folkliga motståndet mot genmodifierade grödor och organismer (GMO) nu stryper forskningsresurser inom växtförädlingsområdet. Forskning som Stymne menar behövs för att mätta en växande världsbefolkning på ett miljömässigt uthålligt sätt.

Modern växtbioteknik är dock ett mycket större forskningsfält än det Sten Stymne tar upp. Några exempel; miljövänliga drivmedel som produceras av alger, nya processer för framställning av pappersmassa och nedbrytningsbara förpackningsmaterial,bygger alla på avancerad växtbioteknik. Om inte svenska forskare har tillräcklig kunskap här kan vi inte vara med och utveckla dessa nya branscher och nya gröna företag, med växtbiologi och bioteknik som grund.Vi hamnar helt enkelt på efterkälken.

Starka krafter kommer säkerligen fortsätta att motarbeta forskning kring genmodifierade grödor. Oaktat detta kommer Stiftelsen för strategisk forskning, SSF och Mistraatt fortsätta stödja spetsforskning inom såväl grundläggande växtbiologi som växtbioteknik.

Torbjörn Fagerström, tf vd SSF

Lars-Erik Liljelund, vd Mistra

Mistra Webbredaktör