Publicerad

6 februari 2013

Fler trädarter i skogen kan gynna ekosystemtjänster

Blandskogar kan bidra positivt till många olika ekosystemtjänster. Resultaten i ny forskning kan visa på nya vägar för arbetet kring hållbart skogsbruk inom Future Forests.

I merparten av den svenska skogen dominerar planteringar med gran eller tall. Det har setts som det mest rationella för virkesproduktionen. Samtidigt har värdet av att ha många trädarter i skogen för bland annat biologisk mångfald diskuterats.
– Men även om frågan varit aktuell länge och engagerar många aktörer har det gjorts få studier på om fler arter är positivt för olika ekosystemtjänster, säger Jan Bengtsson vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han har nu lett en studie som tittat på hur antalet trädarter samvarierar med trädtillväxt, kolinlagring, bärproduktion, föda för vilt, förekomst av död ved och biologisk mångfald i markvegetationen. Undersökningen bygger på analyser av data från bland annat Riksskogstaxeringen och har delfinansierats av Mistraprogrammet Future Forests. Jan Bengtsson har samarbetat med ett femtontal forskare som är experter på allt från databearbetning till olika ekosystemtjänster.
– Det vi ser är att alla ekosystemtjänster påverkades positivt av fler trädarter i skogen. Att effekten är så stor förvånade oss.

Koppling mellan olika ekosystemtjänster
Vissa trädslag är tydligare kopplade till vissa ekosystemtjänster, och de kopplar i sin tur till varandra så en ekosystemtjänst kan minska när en annan ökar. Växer till exempel träden snabbare minskar tillgången på bär, viltföda och död ved.
Jan Bengtsson förklarar att studien dock inte tittat på möjliga mekanismer bakom effekterna, till exempel på vilka sätt ekosystemtjänsterna påverkas av olika arter, eller om blandskogar gallras på ett visst sätt. Ett nästa steg vore därför experimentella studier i olika skogstyper.

Resultatet som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications har fått stor uppmärksamhet. Delvis för att en del tidigare forskning tvärtom sett lika stor eller större trädtillväxt i skogar med enbart en art.
– Att vi fått så mycket respons är jätteroligt och visar att vi behöver gå vidare för att ta reda på mer om det här. Det vore också väldigt intressant att hitta sätt för att studera hur ekosystemstjänsterna rekreation och friluftsliv påverkas av olika trädarter, något som vi inte kunde göra i den här studien, säger Jan Bengtsson.

Diskussion om hur arbetet går vidare
Idag är 25–70 procent av den svenska skogen blandskogar, beroende på hur man väljer att definiera begreppet.  Hur de och alla skogar som domineras av en enda art påverkar olika ekosystemtjänster är intressant för Future Forests, som ska bidra till ett hållbart skogsbruk.
– De nya kunskaperna öppnar upp för en diskussion om hur skogsekosystem fungerar, och hur det kan kopplas till planering och skötsel av skogar, förklarar Jon Moen vid Umeå universitet, som deltagit i studien och arbetar inom Future Forests.

Forskningsprogrammet ska organisera ett rundabordssamtal om resultaten och varför annan forskning kommer till andra slutsatser. Forskare och representanter för skogsnäring, myndigheter och ideella organisationer kommer att bjudas in till mötet som ska arrangeras tillsammans med Kungl. Skogs- och lantbruksakademien i slutet av maj.
– Tanken är att lyfta fram olika synsätt och diskutera lärdomar, vilka kunskapsluckor som finns och hur vi på bästa sätt ska studera flera ekosystemtjänster samtidigt, och inte som idag se på dem en och en, säger Jon Moen.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör