Automatgenererad bild.
Publicerad

6 februari 2013

Mistraforskare i fokus under klimatmötet i Doha

I november hölls FN:s senaste klimatmöte i Doha. I den svenska delegationen ingick Mistra-SWECIA:s programchef. Dessutom uppmärksammades Mistra Indigos senaste rapport av den amerikanska klimatförhandlaren.

USA är på god väg att minska klimatutsläppen med 17 procent mellan 2005 och 2020 – det nationella mål som president Obama har satt upp. Det visar rapporten U.S. Status on Climate Change Mitigation, skriven av två forskare inom programmet Mistra Indigo.
– USA ses som en ”bad boy” i klimatsammanhang, eftersom man vägrar att gå med på bindande internationella avtal. Utåt låter man ingen säga till USA vad landet ska göra, men internt sker en hel del för att minska klimatutsläppen, säger Lars Zetterberg, forskningsledare inom Mistra Indigo.

Intresse både före och under mötet
Med tanke på rapportens slutsats var det kanske inte så överraskande att USA:s klimatförhandlare, både inför och under Doha-mötet, citerade ur den.
– Det är roligt att han nämnde rapporten. Det är förstås en styrka för USA att peka på resultat från oberoende forskare, säger Lars Zetterberg, som dock framhåller att USA ännu inte når upp till de utsläppsminskningar som åstadkommits i Europa.

På plats personligen i Doha var Mistra-SWECIA:s programchef Markku Rummukainen. Han var vetenskaplig expert i den svenska förhandlingsdelegationen, och han presenterade även under ett EU-arrangerat seminarium bland annat hur Sverige arbetar med klimatanpassning.
– Frågan om klimatanpassning, det vill säga hur samhället förbereder sig för kommande klimatförändringar, finns numera med inom det internationella klimatarbetet vid sidan av frågan om utsläppsminskningar, konstaterar Markku Rummukainen.

Vissa positiva inslag på mötet
De senaste årens FN-ledda klimatmöten har kritiserats för att inte nå tillräckligt långt i överenskommelserna om utsläppsminskning.  Doha-mötet innebar visserligen en fortsättning på Kyotoprotokollet, men avtalet omfattar endast en liten del av de globala koldioxidutsläppen, konstaterar Markku Rummukainen, som trots allt ser försiktigt positivt på resultatet från Doha.
– Som vanligt fanns många frågor på agendan. Man lyckades ändå avsluta två stora förhandlingsspår som inleddes vid klimatmötet 2007 i Bali. Därmed skapades mer utrymme för att ta fram det nya klimatavtalet som ska var klart 2015, säger han.

Även Lars Zetterberg anser att Doha-mötet har ”rensat bordet”, och kommer att underlätta att ta fram ett nytt utsläppsavtal vid kommande klimatmöten. Samtidigt är han skeptisk till om FN-ledda globala förhandlingar förmår få ned utsläppen tillräckligt snabbt.
– Konsensusmodellen går för långsamt. Jag tror att det behövs något annat, säger han.

Mycket på gång i olika länder
Lars Zetterberg påpekar att såväl USA, Nya Zeeland som Kanada har ställt sig utanför Kyotoprotokollets fortsättning, men ändå arbetar nationellt och regionalt med utsläppsminskningar.
– Det finns förhoppningar om att länder och regioner inför egen utsläppshandel och koldioxidskatt, som sedan kan länkas ihop på global nivå, säger han.

En målsättning inom Mistra Indigo är just att stödja lokala och regionala klimatåtgärder. I ett kommande forskningsprojekt ska forskarna arbeta i dialog med industrin.
– Vi ser att exempelvis industrin minskar sina utsläpp oavsett vad som händer inom den internationella klimatpolitiken. Vi ska försöka stödja dem i det arbetet, säger Lars Zetterberg.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Automatgenererad bild.

Mistra Indigo och IVL ordnade i december ett seminarium för att summera klimatmötet i Doha med bland andra Bo Kjellén (SEI), Lars Zetterberg (IVL), Anna Lindstedt (Miljödepartementet), Peter Stigson (IVL) och Susanna Roth (IVL).

Mistra Webbredaktör