Automatgenererad bild.
Publicerad

11 april 2013

Ny syn på kunskapsproduktion i hållbar stadsutveckling

Under Mistra Urban Futures möte i Kapstaden i mars diskuterades hur forskning och praktisk verksamhet kan berika varandra.  Gemensam kunskapsproduktion där såväl forskare som praktiker är engagerade är en väg framåt som snart beskrivs i en antologi.

Merritt Polk, docent i humanekologi vid Göteborgs universitet, är knuten till Mistra Urban Futures och arbetar bland annat med en antologi om begreppet gemensam kunskapsproduktion.

Vad är gemensam kunskapsproduktion?
– Det är ett sätt att skapa kunskap som är relevant för både forskning och praktik. Genom att praktiker och forskare samarbetar redan på idéstadiet och fortsätter samarbeta genom hela kunskapsproduktionen utvecklar de en gemensam terminologi, berikar varandras sfärer och ger såväl forskning som praktik ytterligare en dimension genom att nya kritiska insikter och verktyg identifieras.

Varför är det viktigt?
– Därför att många av de problem som våra städer står inför går över sektors- och disciplingränser. Det handlar till exempel om klimat, fattigdom och resursanvändning – där orsakssambanden är komplicerade och där uppfattningar går isär om problemens innehåll, lösning och grund.  Vårt arbetssätt är ett komplement, det ersätter inte vare sig effektiv förvaltning eller excellent forskning, men tillför en ny sorts kunskap sprungen ur både vetenskap och praktik.

Hur åstadkommer man gemensam kunskapsproduktion?
– Ett sätt är att som inom Mistra Urban Futures i Göteborg skapa neutrala arenor i form av forskningsprojekt där forskare och praktiker kan mötas som jämlika kring gemensamma problem. Det handlar mycket om kommunikation och lärande. Forskare och praktiker måste lära sig förstå varandra på djupet. Vi för in ett nytt sätt att formulera kunskap som fungerar inom både vetenskap och praktik. Ett annat sätt är att göra som i Kapstaden där doktorander arbetar inom stadsförvaltningen och stadsplanerare under en tid verkar vid universitetet.

Vad ska antologin innehålla?
– Antologin kommer att innehålla olika exempel på drivkrafter och förutsättningar för gemensam kunskapsproduktion baserat på erfarenheter från Mistra Urban Futures lokala plattformar och partners i Göteborg, Kapstaden, Kisumu, Manchester, Melbourne och Shanghai.

När kommer antologin ut?
– Förhoppningsvis i år eller i början av 2014. Den vänder sig till en bred läsekrets av forskare och praktiker. I ett nästa steg planerar vi skriva en mer praktiskt inriktad handbok som redovisar våra nya angreppssätt och faktiska resultat.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Automatgenererad bild.

Merritt Polk, docent i humanekologi vid Göteborgs universitet.

Mistra Webbredaktör