Automatgenererad bild.
Publicerad

11 april 2013

Stockholm Resilience Centre får börja examinera doktorer

Stockholm Resilience Centre är inne i ett skede av förändringar. Sedan årsskiftet är centret införlivat i naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Under våren kommer Mistra att utvärdera centret inför beslut om finansiering av nästa fas med start 2014.

I slutet av april samlas personerna som ska göra den halvtidsutvärdering som är initierad av Mistra för ett första möte. På Stockholm Resilience Centre, SRC, innebär det stor aktivitet.

– Vi skriver rapporter, aktionsplaner och gör en gedigen sammanställning av vad vi presterat de senaste fem åren, berättar Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och SRC.

– Det är av vikt för utvärderingspanelen men också för våra egna analyser. Det är först nu efter fem år som det går att börja mäta resultatet på ett djuplodande sätt, säger han.

Han tycker att SRC varit särskilt framgångsrika med att nå ut med forskningen till alla nivåer i samhället.
– Men även när det gäller publicering och citering ligger SRC:s forskare väldigt bra till i jämförelse, säger Thomas Elmqvist.

Fritt fram för egen forskarutbildning

Stockholm Resilience Centre bedriver tvärvetenskaplig forskning kring olika aspekter av hållbar samhällsutveckling och sociala-ekologiska system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. Forskningen är bred och går över disciplingränserna. Från början har SRC därför haft en fri roll utanför den gängse fakultetsstrukturen inom Stockholms universitet. Tanken var att länka ihop forskning från olika fakulteter. Men sedan årsskiftet är centret införlivat i den naturvetenskapliga fakulteten vid universitetet. Det är en utveckling som har både för- och nackdelar, menar Thomas Elmqvist.

– Den stora fördelen är att vi nu får bedriva egen forskarutbildning. Doktoranderna vid den forskarskola som vi driver har hittills varit inskrivna vid andra institutioner och fakulteter. I framtiden kommer merparten av doktoranderna att vara våra egna. Det hindrar inte alls att vi också kommer att ha doktorander från humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet med i forskarskolan.

Öppnar för strategiska satsningar

Andra fördelar är att SRC kan komma i fråga vid strategiska utlysningar och satsningar från fakulteten. Nackdelarna sammanfattar Thomas Elmqvist med att det ibland kan vara svårt att få gehör för de villkor interdisciplinär forskning har.

– Men så har det varit sedan dag ett. Vi ses kanske ibland som något nytt och lite främmande inom den ganska traditionella universitetsstrukturen. Men detta har varit tanken med centrumbildningen, att vara med och förnya och modernisera den akademiska strukturen.

Thomas Elmqvist är optimist vad gäller SRC:s framtid.
– Mycket handlar förstås om vad utvärderingen kommer fram till. Men jag tycker att vi har varit framgångsrika, oavsett hur man mäter. Dessa fem år har inneburit en fantastisk expansion, säger han.

Av: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna.

Mistra Webbredaktör