Automatgenererad bild.
Publicerad

29 augusti 2013

Slipade vägbanor ska vara bra för miljö och hälsa

Ojämnheter i vägbanan skapar buller, ökar partikelhalten i luften och höjer bilarnas bränsleförbrukning. Nu satsar Mistra Innovation fyra miljoner kronor i ett projekt för att undersöka om det går att minska problemen genom att slipa bort några millimeter av asfalten.

Att biltrafik skapar buller och leder till förhöjda halter av partiklar i luften är väl känt. Men det är inte alltid så lätt att åtgärda. Under senare år har framförallt de förhöjda halterna av partiklar uppmärksammats eftersom de utgör en betydande hälsorisk. En förklaring till problemen är att den asfalt som läggs på svenska vägar innehåller en stor mängd grova stenar vilket gör ytan ojämn.

Tidigare har man försökt minska bullret genom att lägga en asfalt som innehåller mindre stenar men det har visat sig göra att vägbanan slits betydligt snabbare. Därför har den metoden inte fått något större genomslag.

Lovande tester med minskat buller

Företaget HTC Sweden, som är specialister på betongslipning, har nu lanserat en alternativ metod. Genom att slipa bort ett par millimeter av asfaltens yta tror de sig kunna komma åt problemen med både buller och partiklar utan att vägslitaget ökar. Företaget har tillsammans med forskningsinstitutet VTI och Linköpings universitet genomfört ett test på E4:an utanför Huskvarna. Trots att teststräckan redan var belagd med en bullerreducerande asfalt lyckades man sänka bullernivån med omkring tre decibel. Det innebär en faktisk halvering av ljudstyrkan, även om det mänskliga örat upplever skillnaden som mindre.

– Om man slipar av en nylagd asfaltbeläggning får man även en ljusare vägbana vilket ökar säkerheten när det är mörkt och blött ute. Dessutom kan den oljefilm som lägger sig över vägbanan i samband med asfaltsläggning tas till vara. Den innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som i vanliga fall långsamt nöts bort av trafiken, vilket medför att ämnena sprids till naturen, säger Per Sandström som är affärsområdeschef på HTC.

Även bättre livslängd för vägbanan

Utöver fördelarna för hälsa och miljö uppskattar företaget att en slipad vägbeläggning dessutom håller 20– 50 procent längre jämfört med en oslipad. Om de kommande försöken skulle visa att beräkningarna stämmer betyder det att samhällets kostnad för vägunderhåll kan minska betydligt.

Metoden är även intressant för flygplatser. Varje gång ett flygplan tar mark bränns en del av landningshjulens gummi fast i asfalten, vilket gör den väldigt hal det regnar. Genom att slipa landningsbanan skulle det gå att både ta hand om gummiresterna och minska halkan.
  
Mistra Innovation har beviljat fyra miljoner kronor till forskningsprojektet som kallas Via Futura. I det ska man undersöka om de lovande resultaten från förstudien håller för en närmare prövning och om det går att utveckla metoden ytterligare. I projektet ingår förutom HTC, VTI och Linköpings universitet även Trafikverket, Svevia och Projektengagemang i Stockholm.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör