Automatgenererad bild.
Publicerad

8 oktober 2013

Näringslivets tur att se värdet
i hållbara satsningar

Finansbranschen har insett att hållbar kapitalförvaltning är ett alternativ som kan vara bra för såväl miljö och etik som för ägarna. Tonika Hirdman som arbetat länge inom området efterlyser nu mer intresse även från näringslivet – och hoppas på ny forskning från Mistra som kan bidra till utvecklingen.

Den pågående finanskrisen har fått hållbarhetsarbetet i många av världens företag att tappa fart. Tonika Hirdman, som är en av pionjärerna inom hållbar kapitalförvaltning, är ändå positiv.
– Inom finansbranschen har redan mycket hänt det senaste decenniet och jag är övertygad om att det går att förändra även näringslivet och få fler att väga in miljö och sociala kriterier för hur verksamheter styrs. Det är redan på gång, många stora internationella företag går i den riktningen.

Arbetade tidigt med hållbarhet
Tonika Hirdman har lång erfarenhet inom området och var med och utvecklade ansvarsfull kapitalförvaltning på Banco Fonder i början av 2000-talet.
– Banco var väldigt tidigt ute med modellen aktiv påverkan. Vi var inspirerade av hur man hade börjat arbeta med dialog och aktiv påverkan av företag när det gäller hållbarhetsperspektiv i finanskretsar i London. Det pågick till viss del även i USA, men i Sverige arbetade nästan ingen på det sättet då.

Hon blev efter några år VD för Banco och när verksamheten köptes upp av holländska storbanken ABN AMRO fick hon i uppdrag att leda en bred internationell satsning på kapitalförvaltning med hållbarhetskriterier efter Bancos modell.
– Många andra hade en negativ utgångspunkt. Man straffade företag eller branscher som inte presterade bra ur hållbarhetssynpunkt. Vi försökte istället förstå företagens verklighet, investera i dem med potential att utvecklas och sedan vara med och påverka. Idag är det många aktörer inom finansbranschen som arbetar enligt den modellen, vilket är positivt.

Stor potential i att nå näringslivet
Idag arbetar Tonika Hirdman i Luxemburg, som VD för Fondation de Luxembourg, en statligt grundad filantropisk stiftelse som hjälper givare att sätta upp stiftelser som gagnar allt från social verksamhet och miljöfrågor till kultur och utbildning. Många väljer även att kapitalet ska förvaltas hållbart, vilket stiftelsen hjälper till med.

Nu är hon tillfälligt i Stockholm för att tillsammans med flera andra internationella experter utvärdera en ny forskningssatsning. Tanken är att den ska bygga vidare på det tidigare Mistraprogrammet Sustainable Investment Research Platform där forskare från flera länder visade på potentialen för hållbara investeringar.
– Mistra har en imponerande seriös process inför beslut om nya program, där vi som internationella bedömare får i uppdrag att analysera forskningsbehoven inom ett område och hur nya satsningar bäst bör riktas in för att fylla luckorna.

Resultaten från tidigare forskning har helt klart nått finansbranschen, däremot i mindre utsträckning företagen. Målet för den föreslagna satsningen är därför att vidga forskningsområdet utanför de finansiella marknaderna för att även innefatta näringslivet.

Svenska företag har tappat försprång
Tonika Hirdman tycker att det är överraskade lite diskussion bland svenska företag och hos Svenskt Näringsliv om värdet av att väga in hållbarhet i verksamheten.
– Electrolux och andra svenska företag sågs länge som föregångare, men nu har företag i övriga Norden, Japan och vissa andra länder kommit betydligt längre. En brist är att det saknas business case som visar det långsiktiga värdet av att investera i hållbarhet. Här behövs mer forskning och förhoppningsvis kan Mistra bidra med en del av den.


Handelshögskolan i Stockholm har nu fått i uppdrag att utveckla idén till det nya forskningsprogrammet vidare innan Mistra fattar beslut om en eventuell investering.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör