Automatgenererad bild.
Publicerad

7 november 2013

Värdering av naturresurser
inom Mistra Arctic Futures

Nationalekonomen Eric Sjöberg har i sin avhandling utvecklat en modell som bland annat förklarar varför det är svårt att lösa tvister som gäller tillgång till naturresurser.

– Min spelteoretiska modell visar hur fördelning av resurser kan minska konflikter. Antingen accepterar parterna förslaget eller så får de spendera resurser på att vinna konflikten, och det kan vara kostsamt, säger Eric Sjöberg.

I hans avhandling ”Essays on Environmental Regulation, Management and Conflict” vid Stockholms universitet handlar en av artiklarna om att beräkna värdet av olika nyttigheter. Om ett oljeföretag vill exploatera ett område i Arktis och det påverkar fiskenäringen så måste parterna komma överens om vad de olika näringarna är värda. Även kostnaden för befolkningens oro att bo i närheten av ett oljefält bör vägas in.

Om man med hjälp av en modell kan beräkna värdet på dessa olika nyttigheter minskar risken för konflikt i form av domstolsprocesser och kostnader för lobbyingkampanjer. I den nationalekonomiska modell Eric Sjöberg har utvecklat har han bland annat studerat olika havsområden i Atlanten. 
– Men modellen är särskilt intressant i ett Arktis där ett förändrat klimat utsätter gamla näringar för konkurrens från bland annat oljeborrning, säger han.

Artikeln i avhandlingen har namnet ”Settlement under the threat of conflict – The cost of asymmetric information” och publiceras inom ramen för projektet Arctic games inom Mistra Arctic Futures.
– Det var roligt att vara forskare i Mistra Arctic Futures. Jag gillar interdisciplinär forskning, det är intressant att åka på konferenser och träffa sociologer, etnografer och statsvetare. Man behöver input från många områden, säger Eric Sjöberg.

Avhandlingen innehåller också forskning som undersökt hur storleksstrukturen på fisk i fångster påverkar prissättning, liksom hur miljölagstiftningen implementeras i svenska kommuner beroende på vilken politisk färg den politiska majoriteten har. Eric Sjöberg undervisar och forskar idag vid University of Utah.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör