Publicerad

19 december 2013

Forskning visar hur EU:s utsläppshandel kan skärpas

Det blir allt billigare att släppa ut koldioxid inom EU. Priset på utsläppsrätter sjunker på grund av finanskris och ekonomisk nedgång. Även en ökad produktion av förnybara bränslen bidrar. En ny rapport från Mistra Indigo pekar ut vägar som kan vända trenden.

Priset på utsläppsrätter som ger företag inom EU rätt att släppa ut en bestämd mängd koldioxid har successivt sjunkit sedan 2008. Prissänkningen är betydande. För fem år sedan kostade det 35 euro att släppa ut ett ton koldioxid, idag är priset nere i 5 euro.

Förklaringarna är flera. En är att de senaste årens ekonomiska tillbakagång har lett till en lägre produktion inom industrin, vilket i sin tur har fått koldioxidutsläppen att minska. Många företag har helt enkelt fler utsläppsrätter än de behöver, och har därmed inget behov att köpa nya.

 En annan är att tilldelningen av rätter är för hög i förhållande till det politiska målet inom EU som säger att utsläppen av koldioxid ska minska med 20 procent till år 2020.

Forskning pekar på möjligheter

Prissänkningen innebär att det är betydligt billigare att använda fossila bränslen jämfört med förnybara alternativ. Därmed har utvecklingen mot ett mer klimatanpassat energisystem stannat upp. Även investeringar i nya klimatsmarta lösningar påverkas eftersom tanken var att intäkter från handelssystemet skulle bekosta den nya tekniken.

I en ny rapport från Mistra Indigo har forskarna, under ledning av Lars Zetterberg på IVL Svenska miljöinstitutet, gått igenom konsekvenserna av prisförändringen samt skissat på tänkbara lösningar.

– Vi skulle behöva få upp priset på utsläppsrätter till omkring 50 Euro per ton koldioxid om den fossilfria omställningen ska ta fart, säger Lars Zetterberg.

Enligt rapporten finns det ett antal möjliga vägar att gå om vi vill att priset ska stiga igen. Ett sätt är att minska mängden utsläppsrätter i systemet, det kan man göra genom att ändra EU:s mål för reduktion av koldioxidutsläpp från 20 till 30 procent.

– Ett annat alternativ är låta fler sektorer ingå i handelssystemet, till exempel transporter som inte berörs idag. Det är en intressant lösning eftersom det skulle öka kostnadseffektiviteten, men det finns en risk att priset då skulle stiga mer än önskvärt.

Viktigt att förändra systemet

Det skulle även vara möjligt att nå målet genom att införa prisreglerande mekanismer i handelssystemet. Det kan man göra genom att införa ett prisgolv för utsläppsrätterna. Faller priset under den lägsta accepterade nivån plockas ett antal rätter automatiskt bort vilket leder till att priset stiger igen.

– Om vi inte gör någonting kommer det att vara billigt att släppa ut koldioxid under en lång tid framöver. Många talar nu om ett förlorat decennium.

Enligt utredningen finns det en risk att några länder väljer att införa egna styrmedel för att få ned utsläppen. En sådan utveckling skulle leda till att priset för koldioxidutsläpp skulle variera inom EU. Därmed ökar en risk att produktion flyttas till länder där kostnaden för utsläpp är som lägst.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör