Publicerad

19 december 2013

Visar hur internationell
handel kan bli grönare

Hur kan vår globala handel med varor bidra till en ambitiös miljöpolitik och en hållbar utveckling? Programmet Entwined, som nu har gått i mål, har gett nya kunskaper om hur dagens internationella handelsregler kan utvecklas samt effekten av olika miljömärkningssystem och miljöskatter.

Environment and Trade in a World of Interdependence – Entwined, har sedan 2007 koordinerat forskning om miljöekonomi och hur det internationella handelssystemet kan bidra till en hållbar samhällsomställning. På ett slutseminarium 4 november presenterades bland annat resultat från en stor studie av hur olika miljömärkningar fungerar. Även möjligheterna för en aktiv miljöpolitik kring förnybar energi inom dagens internationella handelsavtal diskuterades.

Mark Sanctuary, programchef för Entwined, lade dessutom fram sin avhandling ”Essays on Trade and Environment” i december vid ekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

Den senaste tiden måste ha varit ganska hektisk, med både slutkonferens i Entwined och din disputation?

Ja, att leda programmet har tagit mycket tid, men det har gett mig väldigt mycket. Det är skönt att vara klar med avhandlingen, och lika skönt är det att se att den har blivit väldigt bra. Avhandlingen fångar in mycket av den forskning vi bedrivit inom Entwined, om allt från miljömärkning och handelsregler till ekonomiska teorier. Från slutseminariet fick kartläggningen av vilken effekt de snabbt växande miljömärkningarna egentligen har på miljö och sociala aspekter stort genomslag i media. Det var roligt, men något vi räknade när vi valde ut det som ett av ämnena för seminariet eftersom forskningen ju ligger nära alla våras vardagliga beslut.

Du har varit programchef samtidigt som du doktorerat, en ovanlig lösning. Har det varit ett problem när du ska leda mer seniora forskare?

Det är klart att det var en utmaning för mig att leda seniora och mycket erfarna forskare, men jag har känt att jag har haft fullt stöd. Att kunna leda ett projekt på ett bra sätt är en annan sak än att vara akademiskt väl meriterad. Dessutom tror jag att det var en fördel att jag inte var etablerad inom ett specifikt forskningsområde, då kunde jag driva en agenda som utnyttjade hela den starka forskningskompetensen inom programmet och se till att vi nådde de ambitiösa mål vi hade satt upp.

Vad handlar din avhandling om?

En del handlar om miljömärkning, i linje med studien vi gjort inom programmet. Jag har också studerat vilka effekter en koldioxidskatt på gränsöverskridande handel, så kallad border carbon adjustment (BCA), skulle kunna få. En sådan har bland annat diskuterats av EU som ett sätt att lägga en kostnad på importerade varor från länder utan lika tuff klimatpolitik. Många stora länder och regioner talar om BCA, men ännu har ingen infört det. Ett undantag är EU som har föreslagit att en liknande system skulle införas för flyget, vilket möttes av massiva protester från många länder. Men frågan är fortfarande på agendan och diskuteras även i USA.

En annan del i avhandlingen handlar om vilken effekt tuffare klimatpolitik får på inhemsk produktion. En teori säger att det får företag att flytta till länder med lägre krav, medan en annan teori säger att produktion i första hand placeras nära stora marknader som EU och USA. Genom att föra samman båda teorierna kan vi visa att det inte är självklart att tuffare miljökrav leder till att företag flyttar, något som ofta hävdas som ett argument mott att skärpa miljölagstiftningen. Jag har även studerat hur högre elpris påverkar svensk industrins import. Utifrån statistisk analys av data om alla svenska tillverkande företag går det att identifiera inom vilka sektorer företagen börjar importera mer, och minst lika intressant – inom vilka de inte gör det trots ett högre elpris.

Om du ser på det ni gjort inom programmet, vad tycker du att Entwined har åstadkommit?

Vi har haft ganska stort genomslag, speciellt med tanke på att vi inte varit fler än tolv forskare i programmet. Det viktigaste bidraget är att vi har översatt och tillämpat spetsforskning till verkliga frågor som är uppe på bordet och därmed kunnat bidra med beslutsunderlag, bland annat för Världshandelsorganisationen WTO. Där har vi byggt upp ett förtroende och kunnat förmedla forskning om hur miljökrav i olika former kan förenas med de internationella handelsreglerna.

Ytterligare ett område där vi har påverkat är miljömärkningar och vad man kan förvänta sig av de många märkningar som finns. Ett annat exempel är BCA där vi fört samman forskning inom området och kunnat bidra med resultat som fungerar som beslutsunderlag om hur en sådan skatt skulle kunna införas på ett effektivt sätt.

Vad händer med arbetet nu när programmet har tagit slut?

Det har varit härligt att se hur Entwined skapat nya samarbeten som inte skulle blivit till utan programmet. Forskare i internationell ekonomi har arbetat tillsammans med miljöekonomer, jurister och statsvetare, som trots att de arbetar inom samma projekt tänker väldigt olika. Det har gett många spännande vetenskapliga diskussioner och ett antal
tvärvetenskapliga rapporter. Vi kommer att göra en syntesrapport som samlar forskningsresultaten från programmet. Sedan ser jag att vi har goda möjligheter att arbeta vidare med de här frågorna i nya projekt.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör