Automatgenererad bild.
Publicerad

7 maj 2014

Framtidsbilder om skogen växer fram

Tre framtidsinriktade projekt inom forskningsprogrammet Future Forests ska bidra med olika infallsvinklar på framtiden för svensk skog och svenskt skogsbruk. I ett av projekten uppmanas deltagarna att föreställa sig sin önskeskog år 2054.

I många framtidsstudier försöker forskare analysera vad som kan hända genom att ta fram olika scenarier. Ett pågående projekt inom Future Forests tar ett lite annorlunda grepp. Under våren träffas olika aktörer för att berätta om sina önskebilder av skogen om fyrtio år.

– Vi försöker inte skapa en trolig bild av framtidens skog. Istället ber vi deltagarna att måla upp önskvärda framtidsbilder, och sedan diskuterar vi hur man kan nå dit, säger projektledaren Annika Carlsson-Kanyama vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Aktörerna är indelade i fyra intressentgrupper – naturvård och miljö, skogsbruk och energi, landsbygdsutveckling och rekreation samt samisk verksamhet. Varje grupp träffas två gånger under våren. Forskarna följer en metod som kallas backcasting. Deltagarnas olika idéer vägs samman i en framtidsbild för varje intressentgrupp. I ett senare skede analyseras skillnader och likheter i de önskvärda framtidsbilderna.

Ska vidga idéerna om skogen

Det FOI-ledda projektet är en av flera pågående framtidsstudier i den andra och sista fasen av forskningsprogrammet Future Forests. Studierna är bland annat tänkta att vidga tankevärlden, i första hand för beslutsfattare, men även för forskare och andra aktörer med intresse för skogen, berättar Future Forests programchef Annika Nordin.

– Projekten ger oss möjlighet att lyfta blicken, och bidrar med nya insikter om framtidens skog. De kommer definitivt inte att ge oss några absoluta sanningar, men många nya infallsvinklar, säger Annika Nordin.

I ett annat projekt inom Future Forests ska forskare med en kvantitativ ansats analysera alternativa framtider för det svenska skogsbruket. Forskningen bygger på avancerade matematiska modeller, som utvecklats vid det Wien-baserade forskningsinstitutet IIASA. Vad händer exempelvis på den europeiska virkesmarknaden om den svenska virkesproduktionen minskar eller ökar i framtiden? En viktig fråga att studera i projektet är hur ett ändrat virkesflöde påverkar dels råvarumarknaden dels användningen av bioenergi inom EU. 

Nyfikna på ungas tankar

Inom forskningsprogrammet studeras även unga vuxnas syn på skogen. Under våren ska ett nytt webbaserat svarsverktyg testas på universitetsstuderande i Umeå. Målsättningen är att till hösten även elever på gymnasiet ska svara på ett antal frågor om hur de värderar och vill använda skogen. Annika Nordin hoppas att projektet bland annat ska ge svar på hur urbaniseringen påverkar synen på skogen, och om synen på skogen skiljer sig åt mellan infödda och nya svenskar.

– Projektet ger också ett kvitto på vad dagens unga känner till om skogen och de ekosystemtjänster den bidrar med, och det kan bli en nog så viktig lärdom från projektet, säger Annika Nordin.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör