Automatgenererad bild.
Publicerad

7 maj 2014

Mistra stöder storskalig algodling på Västkusten

Inom den nya satsningen på hållbara produktionssystem finansierar Mistra bland annat ett projekt där svenska forskare ska odla brunalger i stor skala längs Västkusten. Målet är liksom för övriga fem projekt i programmet att utveckla nya metoder för hållbart jord- och vattenbruk.

Kan odling av brunalger bli en framtida bas för såväl livsmedel som bioenergi och plastråvara? Det hoppas i alla fall en grupp forskare vid Göteborgs universitet. Sedan tidigare pågår ett femårigt forskningsprojekt som utreder hur algerna kan användas på bästa sätt. Än så länge är odlingstekniken i sin linda, och forskarna har nyligen tilldelats 15,7 miljoner kronor av Mistra.

– Hittills har vi endast haft pilotodlingar för forskningsändamål. Om odling och vattenbruk av alger ska kunna bli en ny industri på sikt måste vi utveckla odlingstekniken, och det är vad Mistra-projektet är inriktat på, säger Henrik Pavia, professor vid Göteborgs universitet.

Del av unikt samarbete

Fem forskningsprojekt får under perioden 2014–2017 dela på 62 miljoner kronor inom programmet Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Programmet är ett unikt samarbete mellan Mistra, Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

– Det nya programmet handlar inte bara om att förfina eller förbättra dagens brukningsmetoder, utan om att bidra till ett systemskifte och försöka hitta helt nya grepp att bruka jorden och vattnet. Förhoppningsvis kan något eller några av projekten på sikt utvecklas till affärsmässiga verksamheter, säger Thomas Nilsson vid Mistra.

Knyter ihop kretsloppen

Ett särskilt fokus i det nya forskningsprogrammet är att försöka sluta kretsloppen och att knyta ihop jord- och vattenbruk. Algodling har sådan potential. Medan algerna växer tar de upp närsalter ur havet och bidrar på så vis till att minska övergödningen. Efter skörden kan odlingsrester tas upp på land för att producera biogas eller bioetanol.

Vanligtvis odlas alger på långa linor som sänks ner ett par meter under havsytan. Forskarna kommer i projektet att studera optimala odlingsvillkor, exempelvis bästa tidpunkt för utsättning och skörd, odlingsdjup och vilken vågexponering som algerna tål. Man kommer också att pröva en industriell textil som ett alternativ till dagens linor. Projektet kommer även att kartlägga lämpliga odlingsplatser längs Västkusten – en potentiell intressekonflikt finns mellan framtida algodling och exempelvis båttrafik.

Ska odlas i Bohuslän

Redan i höst kommer de första algodlingarna att sättas ut i Kosterhavet i norra Bohuslän. Under 2015 räknar Henrik Pavia med att skörda några ton brunalger. På fem års sikt hoppas han att odlingstekniken är så pass utvecklad att det finns möjlighet att skörda kanske uppemot hundra ton brunalger per hektar.

– Jag hoppas att vi om fem år har lagt grunden för något helt nytt. Vi gör ett pionjärarbete både i Sverige och i Europa. Vem vet, kanske någon i forskargruppen i framtiden då tar steget över och blir algbonde.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Fakta om projekten inom programmet:

  • Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige – 15,7 Mkr. Göteborgs universitet
  • Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – 15,9 Mkr. Göteborgs universitet
  • Mjölk på gräs och biprodukter – 14,9 Mkr. SLU Uppsala
  • Utnyttjande av skördegapet för uthållig intensifiering av höstveteproduktionen – 8,4 Mkr. SLU Uppsala
  • Perenna grödor – viktiga komponenter till robusta och hållbara produktionssystem – 7,1 Mkr. SLU Uppsala

Mistra Webbredaktör