Publicerad

19 juni 2014

Konferens om hur avfall kan bli en resurs

Avfall är en värdefull resurs. Det är tanken bakom Mistra Closing the Loop. Efter två års arbete är forskarna nu redo att börja presentera sina tankar om hur avfallshantering kan förvandlas till en hållbar resurshushållning.

När Mistra 2012 startade programmet Mistra Closing the Loop var uttryck som anspelade på guld som glimmar vanliga. Att avfall är en värdefull resurs är inget nytt, problemet är att det har saknats metoder för att ta tillvara rikedomen på ett hållbart sätt.

Nu har programmet kommit halvvägs och de första delresultaten från forskningen kan presenteras. Det kommer att ske vid konferensen Avfall i nytt fokus 2014 den 17–18 september i Göteborg. Konferensen som återkommer vart annat år är ett samarrangemang mellan SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

Några av de teman som kommer att tas upp under de två dagarna är:

  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Industriellt avfall
  • Energiåtervinningens roll och utmaning
  • Möjligheter för ökad biogasproduktion
  • Maten och avfallet
  • Beställaren påverkar
  • Plast och textil i samhället

Bred uppslutning av aktörer

Konferensen kommer även att ha ett fokus på hållbar avfallshantering, biologisk och termisk återvinning ur avfall samt systemanalys. Inbjudna att delta är beslutsfattare, entreprenörer, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, beställare, ingenjörer, intresseorganisationer, konsulter och forskare inom avfalls- och återvinningsområdet.

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program med målet att skapa ny kunskap inom avfallsområdet. Framförallt om hur industrins bi- och restprodukter ska återföras till samhället som värdefulla resurser. De forskare som medverkar är verksamma inom vitt skilda discipliner i sju olika projekt. Grupper som jobbar med allt från hur gröna, biobaserade plaster ska kunna återvinnas till hur vi ska bli bättre på att tillvarata fosfor i kemiska industriprocesser. Även frågor om avfall kan designas till nya attraktiva produkter eller hur stor del av ett fordon som kan återvinnas kommer forskarna att söka svar på.

– Lika viktigt som resultaten från de individuella projekten är att skapa synergier mellan dem. Vår roll som programvärd är syntetisera resultaten, presentera och analysera dem i ett större sammanhang än vad det kommer att göras i de individuella projekten, menar Lena Smuk som är forskare vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och programkoordinator för Mistra Closing the Loop.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör