Automatgenererad bild.
Publicerad

7 oktober 2014

Resultaten från E4 Mistra startklara att användas i fordonsindustrin

Efter åtta år har forskningsprogrammet E4 Mistra nu avslutats. Resultaten är lyckade, stora steg har tagits för att rena avgaser från dieselfordon utan att öka bränsleförbrukningen. Lika viktigt är att programmet har rivit en hel del murar som vanligtvis finns mellan industrin och akademin enligt Jazaer Dawody som lett arbetet senaste året och fört stafettpinnen över mållinjen.

Målet när E4 Mistra startade 2006 var att utveckla mer effektiva system för att rena de avgaser som kommer från dieselfordon. Framförallt ville programmet hitta metoder för att minimera mängden kväveoxider och partiklar.  Bland deltagarna fanns fyra forskargrupper och fyra företag.

Under åren har de arbetat inom fyra olika teknikområden: termoelektriska material för värmeåtervinning, katalytisk NOx-reduktion med hjälp av kolväten från bränslet, högeffektiv bränslereformering för effektivare NOx-reduktion vid låga temperaturer och innovativa metallfilter för effektiv avskiljning av partiklar i avgaserna. Nu är det dock slut.

– Redan för två år sedan bestämde vi att inte ansöka om en förlängning av programmet. Vi har tagit stora steg under de här åren men nu går vi över i en fas när de tekniker vi har utvecklat ska kommersialiseras. Det fungerar bättre utanför programformen, säger Jazaer Dawody.

Partikelrening och bättre värmeåtervinning

Under åren har ett stort antal idéer testats men det är framförallt inom partikelrening och termoelektrisk värmeåtervinning de stora framstegen har kommit.

Utvecklandet av en integrerad termoelektrisk generator i värmeväxlare har engagerat flera olika partners som var och en har bidragit med sina expertkunskaper. De gemensamma lösningarna har resulterat en prototyp som efter vidare utveckling kan bli aktuell att testa i lastbilar. Programmet har också lyckats med utvecklingen av ett partikelfilter som har potential att reducera bränsleförbrukningen.

– Det kommer dock att dröja innan vi få se de nya och mer effektiva filtren på marknaden. Därför fortsätter samarbetet mellan de företag och forskargrupper som har varit involverade i programmet. Nu ligger fokus på de kvarvarande problemen som finns inom respektive delområde.

Jazaer Dawody vill även lyfta fram de nya samarbeten som har kommit till stånd tack vare programmet.

– Traditionellt finns det höga murar mellan akademiskt verksamma forskare med en teoretisk inriktning och industriellt verksamma ingenjörer som helst tittar på problem ur ett tekniskt-praktiskt perspektiv. Här har vi lyckats bryta ned dessa barriärer och skapat ett fruktbart samarbetsklimat. Att det har gått så bra beror till stor del på att vi har haft lång tid på oss. I korta projekt ligger fokus enbart på slutresultatet.

Forskare som bryter nya vägar

Totalt har åtta doktorander fått sin skolning inom programmet. Enligt Jazaer Dawody har de fått betydligt bättre förutsättningar jämfört med kollegor som enbart är verksamma inom universitetens väggar. Här har de omedelbart kastats in i verkliga projekt och fått testa sina idéer ute på företag. Erfarenheter som gör dem mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Enligt Jazaer Dawody har atmosfären inom programmet varit öppen och tolerant.

– I våra arbetsgrupper har alla fått komma till tals. När en ung akademisk forskare har viktiga kunskaper har de äldre industrianknutna forskarna lyssnat. Och omvänt.

I juni hölls ett avslutande seminarium där erfarenheter från de senaste åren och kommande utmaningar diskuterades.

– Vi pratade inte så mycket om enskilda komponenter som utvecklats i programmet, utan lyfte upp systemlösningar som vi jobbade med för att nå våra projektmål. Vi fokuserade också på framtida utmaningar inom områden som alternativa bränslen och hybridlösningar.

Under dagen fick programmets unga doktorander stå i centrum medan de äldre forskarna stod tillbaka.

– Det kontaktnät som vi alla, men framförallt doktoranderna, har fått kommer att bära frukt under många år. Det är inte heller uteslutet att vi kommer att ansöka om att få starta ett nytt program om några år. Men först ska vi göra vårt yttersta för att ta de system vi har utvecklat till marknaden.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör