Automatgenererad bild.

Studiebesök hos företaget Safeman där Jonas Enebro från SP och Mats Svensson, Kreol tittar på produktionsspill från tillverkningen. Foto: Ignacy Jakubowicz

Publicerad

6 november 2014

Avfallsforskning går in i slutskede

En lättanvänd återvinningsmanual ska hjälpa tillverkningsindustrin att återvinna bioplast. Det är ett av många kommande resultat från avfallsforskningsprogrammet Mistra Closing the Loop, som nu går in på sitt sista verksamhetsår.

– Vi arbetar med möjligheterna att återvinna biobaserade plastmaterial. Vi studerar risker och fallgropar, men också vilka tekniska möjligheter det finns att förbättra återvinningen, säger Ignacy Jakubowicz, forskare vid SP och projektansvarig för Green Plastics, en del av Mistra Closing the Loop.

Allt fler plastmaterial tillverkas av socker, stärkelse och andra förnyelsebara råvaror. Så kallad bioplast står än så länge endast för någon procent av den globala plastmarknaden, men andelen växer snabbt. Länge har det saknats grundläggande kunskap om hur bioplast ska hanteras i återvinningsledet. Forskningsprojektet Green Plastics är i färd med att ändra på det.

I samarbete med fyra företag har forskare vid SP, Chalmers och Högskolan i Borås studerat materialåtervinning av tre vanliga bioplaster – polymjölksyra (PLA), polyamid 10-10 och stärkelsebaserad plast – både vad gäller produktionsspill och uttjänta plastprodukter.

Bättre kontroll av materialflöden

Forskarna har bland annat tagit fram en fungerande metodik för att identifiera polymerer som ingår i vissa blandningar av bioplast och fossilbaserad plast – ett viktigt moment i återvinningskedjan för att säkerställa jämn kvalitet på materialflöden. Man har även simulerat återvinningsprocesser i labbmiljö och sedan testat resultaten i större skala hos medverkande företag.

Arbetet har medfört bättre kunskap om hur bioplast kan återvinnas – men också insikter om när materialåtervinning inte är lämpligt.

– Vi har kunnat konstatera begränsningar med vissa bioplaster. Vid normal användning bryts materialet ner snabbt. Det begränsar möjligheten att återvinna materialet flera gånger, säger Ignacy Jakubowicz.

Green Plastics är ett av sju delprojekt inom forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop. Nyligen presenterades nuläget i flera av projekten på konferensen Avfall i nytt fokus. Generellt har programmet så här långt varit framgångsrikt, konstaterar programchefen Evalena Blomqvist.

– I ett av projekten håller man på att ta fram ett patent på en ny process, säger hon.

Den stora tematiska spridningen mellan projekten har varit en utmaning för programledningen. Inom programmet ryms allt från specialiserade teknikprojekt – exempelvis bättre materialåtervinning av bilar och fosforåtervinning i kemiindustri – till designinriktade projekt där forskare studerar möjligheten att utveckla nya produkter av avfall.

Kopplingar mellan industri och akademi

Lena Smuk jobbar som programkoordinator. Hennes uppgift är att öka kommunikationen mellan forskarna och att skapa möjliga samarbeten mellan de till synes disparata projekten. Hennes viktigaste uppgift det kommande året blir att ta fram en syntesrapport, som ska lyfta fram framtida forskningsbehov – och därmed också staka ut vägen mot en eventuell förlängning av programmet.

– Hittills har programmet skapat nya kopplingar mellan universitet och svensk industri, men också bidragit till bättre universitetsutbildning inom avfallsområdet, säger Lena Smuk.

För forskarna i Green Plastics återstår ungefär ett år av projekttiden. Bland annat ska man ta fram en återvinningsmanual, med vetenskapligt baserade rekommendationer hur industrin ska hantera bioplaster i återvinningsprocesser. Dessutom ska en livscykelanalys slutföras. Syftet är att jämföra fossilbaserad plast och bioplast, med hänsyn till materialåtervinning. Traditionell, fossilbaserad plast kan, till skillnad från bioplast, i många fall återvinnas flera gånger utan att förlora i kvalitet. Därför är det inte självklart att bioplast alltid är att föredra ur miljösynpunkt, enligt Ignacy Jakubowicz.

– Det är naturligtvis bra att komma bort från oljeberoendet. Men om bioplaster inte kan återvinnas mer än en gång, är det inte säkert att miljöbelastningen totalt sett blir mindre än för det material man ersätter, säger Ignacy Jakubowicz.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Closing the Loop

Programmet startade 2012 och genom sju delprojekt ska det bidra med såväl ökad kunskap som nya tekniska lösningar inom avfallsområdet. Det långsiktiga målet är att minska avfallsmängden och öka materialåtervinningen inom svensk industri.

Mistra Webbredaktör