Publicerad

6 november 2014

Ny satsning för resurseffektivt näringsliv

Många företag arbetar med nya modeller för att använda råvaror och energi smartare. För att stärka det arbetet och sprida de bästa idéerna startar IVA ett nytt projekt inom effektiv resurshantering med stöd från bland andra Mistra.

En av de stora globala utmaningarna är att frikoppla tillväxt från ökad resursanvändning. Redan nu förbrukar vi flera gånger mer än jorden producerar. Näringslivet har en nyckelroll i den omställningen, som också är en långsiktig förutsättning för att såväl företag som länder ska behålla sin konkurrenskraft.

Mot denna bakgrund har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) startat projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Styrgruppen består av erfarna ledare från näringsliv, myndigheter, politik och akademi, däribland Mistras VD Åke Iverfelt.

– Resurseffektivitet är ett högintressant område för Mistra. Vi investerar i det här IVA-projektet som en del av en bredare satsning på området, som vi tror har stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger han.

Stor potential för näringslivet

Sveriges näringsliv har goda möjligheter att bidra med lösningar som bidrar till arbetet med en hållbar ekonomi. I en sådan ingår bland annat att se avfall som en råvara som kan ingå i nya produktionsprocesser, liksom att hitta nya affärsmodeller som stödjer att vi lånar eller hyr olika varor istället för att köpa dem.

– Mistra gör en just nu en större programutlysning kring produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi. Den satsningen är tänkt att vara själva tyngdpunkten i Mistras engagemang inom området, förklarar Åke Iverfelt.

Potentialen är enorm. Ökad resurseffektivitet är ett av EU:s övergripande mål till 2020 och det finns beräkningar som visar att europeiska företag kan spara 600 miljarder euro samtidigt som de minskar sina utsläpp av växthusgaser. En viktig del är att öka andelen avfall som återanvänds, återvinns eller på annat sätt förs tillbaka i produktionsprocessen.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör