Publicerad

18 december 2014

Utlysning för nytt program
om finansiella system

Mistras styrelse har beslutat att utlysa ett forskningsprogram om de finansiella systemens möjligheter och begränsningar samt vilka förändringar som krävs för att de ska driva på en hållbar samhällsutveckling. Programmet ska ha en systemkritisk och lösningsinriktad ansats. Det ska således bidra till konkreta lösningar på de problem som identifieras.

Styrelsen noterade att det nya programmet har ett annat uppdrag än det nyligen inrättade centrumet Misum på Handelshögskolan i Stockholm. Det nya programmet är uttryckligen avgränsat till de finansiella systemens roll och funktion och bör därför karaktäriseras av djup snarare än bredd. Det systemkritiska angrepssättet medför att programmet kompletterar Misum. Synergieffekter mellan satsningarna bör dock tas tillvara.

I förarbetena till utlysningen pekas bland andra bankväsendet och försäkringsbranschen ut som viktiga aktörer. Ett framgångsrikt forskningsprogram förutsätter deras aktiva medverkan.


Mistra Webbredaktör