Publicerad

19 juni 2012

COLDREM - Marksanering i ett kallt klimat

Programmet avslutades 2003

Har ökat kunskapen om marksanering i kallt klimat

Fram till i mitten av 1990-talet var det vetenskapliga underlaget om effektiv marksanering bristfällig i Sverige. Programmet inriktades på att utveckla nya metoder och bygga upp kunskaper vid två förorenade områden, gasverkstomten vid Husarviken i Stockholm och Eka Chemicals fabrikstomt med kloralkaliindustri i Bohuslän. Spill och deponering av biprodukter och slam har där gett komplicerade föroreningsbilder.

Vilka resultat har programmet gett?

Coldrem har bidragit till långsiktigt bättre kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten. Det har också kunnat visa på en rad lovande biologiska, kemiska/fysikaliska och termiska metoder för att rena förorenad jord, några av dem testade i fält. Coldrem har även utvecklat stödjande aktiviteter i form av nya och tillförlitliga kemiska analyser.

Vilka har haft nytta av resultaten?

Kommuner, myndigheter och markägare har haft nytta av forskningsresultaten och de utbildningar som Coldrems forskare medverkat i. En enkätundersökning 2003 när programmet avslutades riktad till samtliga Coldrem-medarbetare visade att ungefär hälften av de som svarade hade arbetsuppgifter som berörde förorenad mark eller marksanering. 40 procent av dessa hade en anställning utanför universitetet.I samband med att Coldrem avslutades startades Marksaneringscentrum Norr (MCN) med flera Coldrem-medarbetare inblandade. MCN drivs i nära samarbete med företag, kommuner och myndigheter. År 2001 inrättades nationella nätverket Renare mark, som idag har vuxit till cirka 800 medlemmar.

”Coldrem var viktigt för kunskapsuppbyggnaden kring förorenade områden i Sverige. Programmet bildade en grund för både utbildning och utveckling inom området. Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar Sanering, tog vid när Coldrem avlutats.” 

Kerstin Jansbo, analytiker Naturvårdsverket

Engelsk titel: Soil Remediation in a Cold Climate

Programtid: 1997–2003

Finansiering: Mistra investerade 39 MSEK

Programvärd: Umeå universitet

Programchef: Bo Mattiasson, Lunds universitet

Programstyrelsens ordf: Thomas Berglin, Eka Chemicals AB

Omfattning: Totalt 91 personer deltog i Coldrem, varav 27 forskare. Sex doktorander disputerade inom programmet. Ett stort antal studenter gjorde dessutom sina examensarbeten inom Coldrem.

Mistra Webbredaktör