Publicerad

29 juni 2012

Deeper access, deeper understanding

Programmet avslutades 2010.

VAD ÄR UTMANINGEN?
För vissa fluktuationer i vår miljö, är det en återkommande fråga vad människan är skyldig till, och vad som är naturliga men hittills kanske odokumenterade skeenden. Vi tror att möjligheten att kunna skilja på dessa faktorer är värdefull både för förståelsen och för förändringen av vår miljö – särskilt i ett strategiskt perspektiv. Med den omfattande och grundliga utforskningen och exploateringen av vår jord, som mänskligheten ägnat sig åt i hundratals år, är det dessvärre svårt att hitta platser som är orörda och samtidigt tillgängliga. Exempel på platser som skulle kunna avslöja mycket om vår miljö, är subglaciära sjöar och trånga, vattenfyllda grottsystem.

HUR KAN PROJEKTET BIDRA TILL EN LÖSNING?
Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost utrustad med såväl ett brett spektrum av vetenskapliga instrument som hjälpmedel för viss grad av autonomitet, samt en höghastighetslänk för kommunikation av information till en operatör på stor avstånd, hoppas vi kunna tillgängliggöra dessa platser. Med tanke på att farkosten är ungefär tusendelen så stor som en traditionell ubåt med samma bestyckning, ställer visionen stora krav på komponentminiatyrisering och integration. Projektet handlar om det.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?
I ett första steg kommer farkosten framför allt att användas av forskare med olika intressen i vår natur. Till exempel har geologer, polarforskare och marinbiologer medverkat redan i formuleringen av projektet. I ett andra steg, kommer dessas upptäckter förhoppningsvis att komma till nytta för samhället i stort – och däribland miljöorganisationer, politiker och näringsliv.

Engelsk titel:
Deeper access, deeper understanding

Projekttid:
2006 - 2010

Finansiering:
Mistra investerar 4,5 MSEK

Projektledare:
Greger Thornell
Uppsala universitet
018-471 71 26