Publicerad

19 juni 2012

Heureka – Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruket

Programmet avslutades 2009.

VAD ÄR UTMANINGEN?

Dagens nyttjande av skogen syftar inte enbart till en lönsam virkesproduktion. Vi vill också nyttja skogarna för biobränsleproduktion, rekreation och som kolsänka samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Tillsammans bildar skogsbruk och annan direkt och indirekt påverkan på skogsekosystemet en komplex väv där olika intressenter har olika visioner om framtidens skogar.
Miljöföreträdare uppfattar skogsbruk som negativ påverkan på skogsekosystemet medan skogsnäringen värnar om skogen som råvaruproducent.

Samtidigt finns idag en större förståelse för skogens alla värden jämfört med situationen för ett par decennier sedan. Fortfarande finns dock motsättningar - delvis betingade av kunskapsbrist och problem att se skogens dynamik som en helhet.

Med Heureka kan man optimera dagens skogsskötsel för framtiden.
Peter Wallin, Boxholms Skogar

I dag saknas analys- och beslutsstödjande system med vilka sammantagna effekter av olika åtgärder kan studeras.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Forskningsprogramet Heureka utvecklar datorbaserade hjälpmedel till stöd för skoglig analys och planering på såväl kort som lång sikt.

Heureka integrerar kunskap från olika ämnesområden till system för prognoser där mångbruks- och miljöaspekter kan hanteras.

I systemen beskrivs utvecklingen av skogens värden och funktioner vid olika former av skogsbrukande och annan påverkan. Kärnan i Heureka utgörs av prognosmodeller för trädskiktet.

Till dessa kopplas modeller som beskriver förutsättningarna för andra nyttigheter, dvs företeelser som värderas av människor om än inte alltid i monetära termer.
De nyttigheter som hanteras i Heureka-systemet är virkesproduktion, skogsbränsle, biodiversitet, rekreation och skogen som kolsänka.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Heurekas system utvecklas för att användas av olika intressenter för deras specifika problemställningar. Detta är en väsentlig skillnad mot schematiska och generella råd som forskning ofta resulterar i.

Heureka-systemet är avsett för användare inom stora och små skogsföretag liksom för nationell och regional analys.

Användare återfinns därmed inom hela skogssektorn, från enskilda markägare, skogsföretag, kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsorganisationen, Naturvårdsverket samt inom forskning och undervisning.

Programtid:
2002-2009

Finansiering:
Mistra investerar 18,8 MSEK

Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Programchef:
Tomas Lämås, SLU

Programstyrelsens ordf:
Magnus Larsson, SCA Skog AB

Programansvarig, Mistra:
Britt Marie Bertilsson

Mistra Webbredaktör