Publicerad

19 juni 2012

LUSTRA - Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaser

Programmet avslutades 2007.

VAD ÄR UTMANINGEN?

Det är en allmän enighet inom klimatforskningen att jordens medeltemperatur kommer att öka under innevarande århundrade om utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma omfattning som nu. En viktig stötesten i de internationella förhandlingarna om utsläppsminskningar, inom ramen för Kyotoprotokollet till Klimatkonventionen, är huruvida och i så fall hur och i vilken omfattning mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser och kompensera en del av utsläppen.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Målet med LUSTRA är att utvärdera markens roll som eventuell sänka för växthusgaser och föreslå integrerade strategier för hur vi i Sverige skulle kunna ändra vår markanvändning med avseende på s.k. Global Warming Potential (GWP) för att på bästa möjliga sätt bidra till att nettotillförseln av växthusgaser minskar. Programmet är inriktat på skogsmark och flödet (upptag och avgivning) av växthusgaserna koldioxid, dikväveoxid (lustgas) och metan — och på hur man genom ändrad skogsskötsel skulle kunna styra flödena bättre.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

De som förhandlar inom ramen för Klimatkonventionen. Skogsnäringen. Centrala, regionala och kommunala myndigheter med ansvar för miljö, energi och markplanering, inklusive skogsbruk.

Engelsk titel:
Land Use Strategies to Reduce Greenhouse Gas Emissions

Programtid:
1999-2007

Finansiering:
Mistra investerar 60 MSEK

Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Programchef:
Mats Olsson, SLU

Programstyrelsens ordf:
Olof Johansson

Programansvarig, Mistra:
Olof Olsson

Mistra Webbredaktör