Automatgenererad bild.
Publicerad

21 november 2016

Mistra Indigo – Instrument Design for Global Climate Mitigation

VAD ÄR UTMANINGEN?

Den internationella klimatpolitiken står vid ett vägskäl.  Även om det har gjorts vissa framsteg på de senaste mötena för FN:s klimatförhandlingar är det tveksamt om det inom de närmaste åren går att få till juridiskt bindande internationella avtal efter Kyotoprotokollet om långtgående minskningar i utsläppen. När olika länders klimatpolitik drar åt olika håll ökar betydelsen av företag och andra aktörer att agera utanför den internationella förhandlingsprocessen.

Av marknadsmässiga skäl kommer troligen många företag och industrier att vidta åtgärder oberoende av nya internationella avtal, och arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser och andra insatser som kan minska effekten av den pågående klimatförändringen. För att förstå vad som driver den utvecklingen och hur den kan stödjas och samordnas för att leda till kostnadseffektiva klimatinsatser krävs forskning kring kritiska delar av klimatpolitiken.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA MED EN LÖSNING?

Forskningsprogrammet Mistra Indigo leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och det ledande amerikanska forskningscentrat Resources for the Future i Washington. Forskarna ska följa och stödja klimatpolitiken och verksamheten är uppdelad i fyra integrerade forskningsområden som ska belysa industrins roll i klimatarbetet:

  • Hur kan ett robust handelssystem för kolmarknader utformas för att få en prissättning som bidrar till utvecklingen och bli en del av den globala ekonomin?
  • Vilka är klimatpolitikens fördelningseffekter mellan länder och olika delar av samhället?
  • Hur kan samspelet mellan klimatpolitiken och incitament för teknikutveckling fungera bättre och förhindra marknadsmisslyckanden för nya klimatvänliga lösningar?
  • Vilken roll har industrin i klimatarbetet och hur agerar företag strategiskt utifrån olika delar av klimatpolitiken?

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Med hänsyn till det osäkra internationella politiska läget inom klimatområdet är målet med Mistra Indigo att utveckla verktyg och instrument som inte är beroende av det internationella ramverket. Fokus ligger på hur ekonomiska incitament och klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas för att driva på och förstärka insatser inom bland annat näringslivet.

Forskarna ska arbeta nära beslutsfattare från politik, myndigheter och näringsliv och fånga in kunskapsbehov och sprida resultat genom att arrangera workshops och evenemang. Där ska en målinriktad dialog föras mellan forskare och användare på olika nivåer.

– Vi ska se på möjligheterna till styrmedel utanför de klimatpolitiska förhandlingarna, framför allt industrins roll och dess möjlighet att medverka i åtgärdsarbetet. Det är ett område som bara kommer att växa i betydelse, och behovet av välgrundad forskning är stort. Vi hoppas att programmet ska ha reell betydelse för det internationella klimatarbetet.

– Vi ska se på möjligheterna till styrmedel utanför de klimatpolitiska förhandlingarna, framför allt industrins roll och dess möjlighet att medverka i åtgärdsarbetet. Det är ett område som bara kommer att växa i betydelse, och behovet av välgrundad forskning är stort. Vi hoppas att programmet ska ha reell betydelse för det internationella klimatarbetet, säger programchefen Peringe Grennfelt.

Programtid:
2012 - 2015

Finansiering:
Mistra investerar 24,5 MSEK

Programvärd:
IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef:
Peringe Grennfelt, IVL

Vetenskaplig koordinator:
Åsa Löfgren, Göteborgs universitet

Programstyrelsens ordf:
Inge Horkeby, Volvo

Programansvarig Mistra:
Thomas Nilsson

Länkar:
Programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mistra Webbredaktör