Publicerad

26 januari 2016

Samverkan med samhällets aktörer

Mistra-SWECIA:s forskare utbytte erfarenheter med representanter från bland annat länsstyrelser, Skogsstyrelsen, samt stora och små skogsägare.

Från och med 2012 riktades programmets forskning mot frågor som rör klimatanpassning och markanvändning, något som redan ingått tidigare under programmet, med fokus på svensk skog och svenskt skogsbruk. Programmet bedrev ett konkret arbete för att bygga ut kontaktytan mellan forskare och praktiker, beslutsfattare och andra användare av forskningsresultat.

Under våren 2012 etablerades en arbetsgrupp med dels programmets forskare, dels representanter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala och Gävleborg, LRF Skogsägarna, Holmen Skog och Kunskapscentrum för klimatanpassning. Arbetsgruppen initierade aktiviteter och projekt.

Samarbetet resulterade bland annat i fyra större arrangemang och en rapport.

Beslutsstöd för klimatanpassning- Workshop november 2012
Utifrån aktuell klimatforskning diskuterades svenskt skogsbruks behov av beslutsstödssystem och visualisering för klimatanpassning.

Klimatanpassning av svenskt skogsbruk- Exkursion september 2013
Exkursionen genomfördes i form av en bussresa i de västmanlänska skogarna och behandlade frågor som körskador, skadedjur och hur man bäst sprider kunskap om hur klimatförändringarna påverkar svenskt skogsbruk.

Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet - Rundabordssamtal oktober 2014
Mistra-SWECIA bjöd in till rundabordssamtal där representanter från Skogsstyresen, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, LRF, flera länsstyrelser och Mistra-SWECIA träffades för att diskutera de utmaningar klimatförändringarna för med sig för svensk naturvård.

Klimateffekter och anpassningsstrategier i svenskt skogsbruk – exempel Holmen skog PDF- Rapport 2014PDF
Förutsättningarna för skogen och skogsbruket förändras i takt med klimatförändringen. I en gemensam studie initierad av Holmen har bolagets riktlinjer för hållbart skogsbruk analyserats av forskare inom programmet ur klimatanpassningssynpunkt. För ett större skogsbolag som Holmen Skog är planering, kapacitet och flexibilitet viktiga områden för att få med alla dessa aspekter och det berör skogsskötselns alla områden som föryngring, röjning, gallringsprogram och omloppstid.

Skogsbruk i ett förändrat klimat  - Exkursion september 2015
Tillsammans med Föreningen Skogen ordnade Mistra-SWECIA i mitten av september exkursionen ”Skogsbruk i ett förändrat klimat” i Västmanland, med skogens och samhällets sårbarhet i fokus. Exkursionens första dag tillbringades strax väster om Västerfärnebo, i utkanten av det drabbade området ett drygt år efter den stora skogsbranden i Västmanland.

Mistra Webbredaktör