Publicerad

19 juni 2012

PERSEA - Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamål

Programmet avslutades 2010.

VAD ÄR UTMANINGEN?

Förbränning av fossila bränslen och hushållsavfall samt även biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen, särskilt kväveoxider, dioxiner, svaveldioxid och flyktiga kolväten.
Det finns ett stort behov av effektivare metoder att rena rökgaser från olika typer av stationära anläggningar och fordon.

Helst vill man ha fram metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar samtidigt utan att nya skadliga ämnen bildas i processen.

Den stora fördelen med denna metod, jämfört med dagens katalysatorer och filter, är att här bildas inga restprodukter.
Håkan Westas tidigare miljöskyddschef vid Vattenfall i Uppsala

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Syftet med programmet är att utveckla plasmateknik för kostnadseffektiv avgasrening.
Främst är programmet inriktat på rening från bl.a. kväveoxider och flyktiga kolväten, och avsikten är att tekniken ska kunna tillämpas för samtidig rening från flera föroreningar.
Genom att använda en ihålig katod med speciell geometri skall man, med låg energiförbrukning, kunna åstadkomma mycket snabba reaktioner.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Kraftproducenter och fordonsindustrin.

Engelsk titel:
Plasma Enhanced Reaction Systems for Environmental Applications.

Programtid:
2003-2010

Finansiering:
Mistra investerar 34,7MSEK

Programvärd:
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Programchef:
Dr. Hana Barnkova, Ångströmlaboratoriet.

Programstyrelsens ordf:
Erik Dahlquist, Mälardalens Högskola

Programansvarig på Mistra:
Britt Marie Bertilsson

Mistra Webbredaktör