Publicerad

26 maj 2014

Programmets bakgrund

Visioner om ett nytt jordbruk

Vår vision är att detta forskningsprogram skall bidra till svenskt och europeiskt jordbruk med nya sorter, odlingssystem och växtskyddsmedel. Detta skall åstadkommas i linje med ambitionerna att utveckla miljövänligt, uthålligt jordbruk som stöder en utveckling mot ökad biodiversitet. Förutom att programmet syftar till att minska beroendet av pesticider så är det ett bidrag till att möta de förändringar i jordbruket som förväntas bli en följd av EU:s ändrade bidragsregler, som baseras på odlad areal snarare än vad som odlas.

Tidigare undersökningar gjorda av forskare i programmet har visat att växters kommunikation med signalämnen kan påverka följande hos den mottagande plantan:  

  • Allokering av biomassa förändras, t ex mellan rot och gröna delar
  • Mottagligheten för bladlusangrepp minskar
  • Bladlössens naturliga fiender föredrar inducerade plantor

Strategi

Programmets övergripande strategi syftar till ökad kunskap om den tritrofiska betydelsen av växt/växt-kommunikation (allelobios). Vi vill utveckla möjligheterna att optimera växternas förmåga till inducerad bladlusresistens och attraktionskraft för bladlössens naturliga fiender.

Vårt mål är att utveckla odlingsmetoder och system där sådana robusta växtsorter skall vara högavkastande. I första hand vill vi lägga en grund till växtgenotyper med nya egenskaper, men ökade kunskaper om aktiva mekanismer kan även leda till nya metoder där signalsubstanser kan användas för att mobilisera växtresistens eller attrahera predatorer och parasitoider till vissa områden i landskapet.

Vår uppfattning är att detta till största delen kan uppnås genom kompletterande urvalskriterier i förädlingsarbetet och med konventionella förädlingsmetoder och utan att utmana den opinion som bildats mot genmodifierade växter. Men i ett längre tidsperspektiv vill vi inte utesluta att rönen även kan tillämpas för gentekniskt införd resistens och attraktion av naturliga fiender till skadegörare.

Havrebladlusen är en viktig skadegörare i korn och annan vårsådd stråsäd. Befintliga bekämpningsmetoder baseras på pesticider och mot vissa andra skadegörande bladlöss finns växtresistens baserad på enskilda gener. Vårt mål är att skapa en hållbar bekämpningsstrategi som bygger på kombinationen av nya odlingssystem, nytt sortmaterial med multigen resistens och ökad bekämpningseffekt av naturliga fiender.  

För att uppnå vårt mål förutsätts en vetenskaplig interdisciplinär integration och stark samverkan mellan forskning och tillämpning. Därför finns slutanvändarna av resultaten företrädda av en forskargrupp i programmet och en projektledning där odlare och rådgivare är väl företrädda.Mistra Webbredaktör