Automatgenererad bild.

Foto: Stefan Örtenblad, Skogenbild

Publicerad

18 juni 2012

Future Forests — Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk


Programmet avslutades 2016

”Future Forests kom att bli nydanande med sitt tvärvetenskapliga angreppssätt. Det gav unika insikter och nya perspektiv på skogliga problem och utmaningar. Att den naturvetenskapliga forskningen hamnat nära den mer policynära har till exempel gjort resultaten mer relevanta och användbara för många, och forskningen har väckt intresse såväl inom branschen som ute i samhället.”

Maria Norrfalk, fd landshövding i Dalarna och programstyrelsens ordförande

Kunskaper för att hantera olika intressen för svensk skog

Skogsbruket i Sverige står inför ett viktigt vägval. Vi vill både bruka och bevara skogen och konflikten mellan dessa två intressen eskalerar. Hur ska behoven av biologisk mångfald samsas med det faktum att skogen är en basresurs för svensk ekonomi? Globalisering och klimatförändringar gör att efterfrågan på skogliga råvaror ökar och ett intensifierat skogsbruk. Därtill ska människors behov av skogen som natur- och rekreationsvärde föras in i ekvationen. Programmet har ökat kunskapen om hur olika intressen kan avvägas och gett vetenskapligt underbyggda markanvändningsstrategier.Forskningen skedde i nära samverkan med skogsägare, friluftsorganisationer, miljöorganisationer och andra avnämare. Programmet utvecklades till en tvärvetenskaplig miljö av hög kvalitet. Avnämarna ingick i referensgrupper utifrån deras särskilda intressen och stor energi ägnades åt organisationen och ledarskapet av programmet.

Vilka var det viktigaste resultaten?

Både de aktörer som vill intensifiera brukandet och de som vill bevara skogen använder klimatargument. Forskningen i programmet har följt argumentationen och i de politiska processerna och myndighetsstyrningen försökt hitta vägar framåt som leder till större konsensus om skogens framtid.Forskarna har också undersökt och utvecklat metoder för den praktiska skogsskötseln som de försökt implementera bland brukarna. Några exempel är hur skogsskötsel bättre kan hantera utbrott av kända och okända skadegörare, vilka val av trädslag som kan behövas i olika delar av landet när klimatet förändras samt vilken skogsskötsel som olika intressenter upplever som mest tilltalande i olika sammanhang.

Vilka har nytta av forskningen?

För alla ingående organisationer har den tvärvetenskapliga forskningen om dagsaktuella frågeställningar varit värdefull, liksom den samverkan som skett. Futural Forests skapade också nytta för samhället i stort – för politiken om skogen, för ansvariga myndigheter, för skogsnäringen och för miljöorganisationerna.Future Forests lever vidare som en så kallad framtidsplattform vid SLU, där Umeå universitet och Skogforsk ingår som samarbetspartners. Syftet är att fortsätta utveckla det tvärvetenskapliga arbetssättet och samarbetet med intressenterna.

Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

Programtid:
2009-2016

Finansiering:
Mistra investerade 55 MSEK

Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Programchef:
Annika Nordin, SLU

Programstyrelsens ordf:
Maria Norrfalk

Programansvarig, Mistra:
Thomas Nilsson

Omfattning:
Ett hundratal forskare var aktiva inom programmet varav en tredjedel var mer fast knutna till det. Totalt publicerades drygt 350 vetenskapliga artiklar, tre böcker och ett hundratal rapporter.

Programmets webbplats:
www.mistra.org/futureforestslänk till annan webbplats