Publicerad

27 oktober 2016

Mistra Fellows Programme

Mistra Fellows Programme startade 2015

Vad är syftet med satsningen?

Mistra Fellows Programme ska bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer. Tanken är att ge fyra forskare per år få möjlighet att arbeta för någon internationell organisation med fokus på policyfrågor.

Programmet vänder sig i första hand till yngre forskare verksamma inom ett befintligt Mistraprogram. Genom satsningen ges de möjlighet att vistas i upp till ett år vid utländska tankesmedjor eller internationella organisationer, företrädesvis i Europa eller Nordamerika.

Utgångspunkten är att forskaren ska ha disputerat, normalt någon gång under de senaste fem åren, alternativt vara doktorand i ett senare skede av forskarutbildningen.

Vad kan programmet bidra till?

Avsikten är att de utsända forskarna ska få en internationell utblick och fördjupad förståelse av europeiska och internationella policyprocesser. Under sin vistelse ska forskaren arbeta i projekt som är relevanta för både Mistraprogrammet och för den mottagande organisationen. Vistelsen ska även bidra till att etablera kontakter och i förlängningen leda till fördjupad samverkan mellan programmet och den mottagande organisationen.

Ansökan lämnas in av det Mistraprogram där forskaren är verksam. Där ska anges vid vilken utländsk institution forskaren ska vistas samt vad programmet och forskaren förväntas uppnå med vistelsen. Allt ska dokumenteras i ett avtal mellan utsändande och mottagande organisation.

Den som får stöd kommer att vara anställd hos programvärden eller annan svensk partner i programmet. Mistra tar inte något arbetsgivaransvar men står för kostnader som lön, sociala avgifter samt ersättning för ökade levnadsomkostnader under vistelsen. Som mest kan Mistra bevilja en miljon kronor per person. Mottagande organisation förväntas tillhandahålla en arbetsplats samt, beroende på forskarens erfarenheter, handledning/stöd.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Forskare som deltar i Mistra Fellows Programme kommer att kunna återföra och bidra erfarenheter från sitt utbyte. Arbetet som genomförs ska vara relevant för både det program som forskare tillhör i Sverige och för den mottagande organisationen.

Programmet som helhet ska bidra till att bygga upp en ny generation svenska forskare med intresse och förmåga att verka i gränslandet mellan forskning och policy, både nationellt och internationellt.

”Vi tror att satsningen gynnar alla. Inte minst för att programmet ger de forskare som får möjlighet att åka erfarenheter och meriter, samtidigt som deras värdorganisationer får en inblick i hur Sverige ser på frågorna som de är verksamma inom.”

Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Fakta: Mistra fellows programme

Programtid:
2015–

Finansiering:
Mistra finansierar utlandsvistelse för upp till fyra forskare per år. Maxbelopp per person är 1 MSEK.

Programvärd:
Mistra

Programansvarig på Mistra:
Johan Edman