Automatgenererad bild.
Publicerad

16 november 2016

Mistra Financial Systems


VAD ÄR UTMANINGEN?

Forskningsprogrammet Mistra Financial Systems ska undersöka hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Finanssektorn, det vill säga banker, pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutioner, såväl som finansiella marknader påverkar en rad kritiska hållbarhetsfrågor, exempelvis ekonomins miljöpåverkan, finansiell stabilitet men också hushållens tillgång till ändamålsenliga och effektiva finansiella tjänster. Hur väl fungerar dessa uppgifter idag? Vad kunde fungera annorlunda? Vad finns att lära från pågående experiment och innovation? Alla dessa frågor berörs i forskningsprojekten som ingår i programmet.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Mistra Financial Systems innefattar ett trettiotal forsknings- och utvecklingsprojekt, med hemvist på lärosäten i och utanför Sverige. Projekten hör hemma i en rad discipliner: finans, företagsekonomi, nationalekonomi, naturvetenskap, statsvetenskap och filosofi. De olika delprojekten är indelade i fem forskningsområden:

  • Green macro. Vilka är kopplingarna mellan finansiella marknader och ekonomins miljöpåverkan?
  • Policy. Vilka regelverk och institutionella system kan underlätta en övergång till ett mer hållbart finansiellt system?
  • Market drivers. Hur kan finanssektorn hjälpa till att etablera gröna innovationer och miljövänlig teknik? Vilken roll kan fintech (ny teknik för finansiella tjänster) spela här?
  • Governance. Hur hållbar är dagens finanssektor? Vad kan förbättra kvaliteten på hushållens finansiella tjänster, den finansiella stabiliteten, och finansiering av nya företag?
  • Practical tools. Utveckling av praktiska verktyg för finansiella aktörer som vill bidra till en hållbar utveckling.

Programmet drivs från Handelshögskolan i Stockholm, med bas i två ledande forskningsinstitut vid Handelshögskolan. Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) koordinerar programmet i nära samarbete med Swedish House of Finance (SHOF).

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Totalt deltar ett 60-tal forskare vid nio olika lärosäten och institut i satsningen: Handelshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Environment Institute, Kungliga Vetenskapsakademien, Göteborgs universitet, Kingston University (Storbritannien), The ICMA Centre at Henley Business School (Storbritannien) och Vienna University of Economics and Business (Österrike).

Programmets mål är att skapa nytta genom att utveckla goda idéer kring hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Resultaten kommer att stödja såväl privat och offentligt beslutsfattande som att ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.

Målgrupper är dels det globala forskarsamfundet och dagens och framtidens studenter, dels banker, institutionella investerare riskkapitalister, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer samt offentliga beslutsfattare och lagstiftare.

FAKTA

Programtid
2016–2019

Budget
Totalt 57,5 MSEK. Programmet finansieras av Mistra med 30 MSEK. Övrig finansiering kommer från deltagande organisationer.

Programvärd
Handelshögskolan i Stockholm.

Programchef
Bo Becker, Swedish House of Finance (Handelshögskolan)

Programstyrelsens ordförande
Peter Norman

Webbsida
www.hhs.se/mfslänk till annan webbplats

Mistra Webbredaktör