Publicerad

9 juli 2013

Stockholm Resilience Centre

VAD ÄR UTMANINGEN?

Människans inflytande över ekosystemens dynamik ökar alltmer, från den lokala nivån till hela biosfären.

Som ett resultat av mänsklig påverkan har många ekosystem blivit mindre produktiva när det gäller att generera ekosystemtjänster som matproduktion, vattenrening och klimatreglering - tjänster som samhället och våra globalt sammanvävda ekonomier är fundamentalt beroende av.

Vi har nu nått ett läge där vår institutionella kapacitet att förvalta ekosystemen utvecklas långsammare än utnyttjandet av dem. Vi befinner oss vid ett vägskäl där marginella förändringar i policy, styrning och teknisk utveckling inte längre är tillräckliga.

Nu krävs nya principer för förvaltning av naturresurser och miljö, samt radikalt nya angreppssätt för att möjliggöra hållbar förvaltning av komplexa social-ekologiska system.

Detta är nödvändigt om vi ska kunna klara av, och anpassa oss till, de utmaningar ett liv med globala miljöförändringar innebär.

Arbetet vid Stockholm Resilience Centre fokuserar på centrala utmaningar som världen står inför idag, och levererar lösningar som världen kommer att behöva i framtiden.
Jacqueline McGlade, chef för European Environment Agency

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Stockholm Resilience Centre avser att utveckla förståelsen av komplexa social-ekologiska system samt bidra med nya insikter och redskap som möjliggör bättre styrning och förvaltningen av dessa.

Målet är att säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd, samt att bygga resiliens för långsiktigt hållbar utveckling.

Bakom Stockholm Resilience Centre står Stockholms universitet, Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholm Environment Institute (SEI).

Till centret bidrar de med kompetens, internationella nätverk och samarbeten. Huvudsakligt fokus kommer att ligga på social- ekologisk resiliens, det vill säga förmågan att klara av förändring och vidareutvecklas.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

En viktig del av Stockholm Resilience Centre’s verksamhet är utåtriktade aktiviteter som knyter samman vetenskap och samhälle: policydialog, informationsspridning och kommunikation genom olika medier.

Centrets arbete ska även komma till användning inom utbildning och undervisning i Sverige och internationellt.

Stockholm Resilience Centre kommer kontinuerligt att bistå med rådgivning till beslutsfattare på nationell, europeisk och internationell nivå samt utveckla innovativa samarbeten med relevanta aktörer - från lokala social-ekologiska system till den globala politiska arenan.

Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

– Vi lever i en turbulent tid som kommer att kräva stora sociala omställningar, där Stockholm Resilience Centre bidrar med kunskap om hur aktiv förvaltning av ekosystem bygger resiliens för hållbar utveckling, säger Programchef Johan Rockström.

Programtid:
2007-2018

Finansiering:
Mistra investerar 198 MSEK

Programvärd:
Stockholms universitet

Programchef:
Johan Rockström

Programstyrelsens ordf:
Frances Westley

Programansvarig, Mistra:
Thomas Nilsson

Länkar:
Centrumets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mistra Webbredaktör