Publicerad

19 december 2016

155 miljoner kronor till forskning om geopolitik, smarta material och klimat

Mistras styrelse har beslutat att investera 155 miljoner kronor i tre nya forskningsprogram över en fyraårsperiod. Det gäller forskning kring geopolitik, smarta material och klimat. Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute står som huvudsökande för de ansökningar som beviljats.

I början av april 2016 öppnade Mistra tre utlysningar; Geopolitik och hållbar utveckling, Smarta material för en hållbar utveckling samt Genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål. När ansökningstiden gick ut i september granskades inkomna ansökningar av internationella expertgrupper. 

Mistras styrelse har beslutat att bevilja följande ansökningar:

Geopolitik och hållbar utveckling
Sustainable development in a changing geoplitical era: challenges and opprotunities for Sweden – Mistra Geopolitics
ska ledas av Stockholm Environment Institute (SEI) men kommer även att engagera forskare från Linköpings, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet samt SIPRI. Med i konsortiet finns även det tyska forskningsinstitutet Adelphi och brittiska E3G. Dessutom kommer ett stort antal myndigheter, företag och frivilligorganisationer att involveras.

Syftet med programmet är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitisk utveckling och miljö- och naturresursrelaterade förändringar.

– Det geopolitiska landskapet förändras hela tiden. Programmet ska leverera ett bättre och mer tillämpligt beslutsunderlag än vad som finns tillgängligt idag, säger Johan Edman som är ansvarig för programmet på Mistra. 

Programtiden blir fyra år och den totala budgeten 58 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor kommer från Mistra.

Smarta material för en hållbar utveckling
I konsortiet Mistra TerraClean med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som huvudsökande, ingår Uppsala och Stockholms universitet, samt ett flertal forskningsinstitut och andra organisationer. Några av dessa är Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB samt paraplyorganisationen för svenska nanoteknikaktörer SwedNanoTech.

Programmet har som mål att utveckla nya smarta filter baserade på fyra naturligt förekommande material som har det gemensamt att de är porösa och har förmåga att absorbera miljöfarliga substanser ur luft, vatten eller mark.

– Det är glädjande att vi nu kan sjösätta ett forskningsprogram kring smarta material. Det är både ett spännande och viktigt område samtidigt som behovet av nya och effektiva metoder att rena bort föroreningar i vår omgivning är stort. Därför hoppas vi att programmet ska bidra med en tydlig nytta inom miljöområdet, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Programtiden är fyra år och kommer att få en budget på totalt 60 miljoner kronor. 51 av dessa kommer från Mistra medan de återstående nio ska komma från medverkande parter.

Genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål
IVL Svenska Miljöinstitutet står som huvudsökande för Non-Emission Products and Services in Sweden - Mistra NEPSIS. IVL ingår i ett konsortium tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs och Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, några utländska forskningsinstitut och ett stort antal företag och andra organisationer.

Konsortiet har ambitionen att bidra till klimatneutrala produkter och tjänster. Det handlar dels om nya tekniska lösningar dels om att bland annat utveckla styrmedel och affärsmodeller.

– Det är en stark grupp akademiska organisationer, flera av dem har också deltagit i Mistras tidigare klimatforskning. En annan styrka med förslaget, som styrelsen betonade i sitt beslut, var helhetsgreppet, att man inkluderar flera samhällssektorer i forskningen, säger Thomas Nilsson, ansvarig för programmet på Mistra.

Med en total budget om 80 miljoner kronor över fyra år – där Mistra står för 56 miljoner kronor och medverkande organisationer står för resterande 24 miljoner kronor – är det en av stiftelsens största satsningar hittills på ett enskilt program.

För mer information se www.mistra.orglänk till annan webbplats eller kontakta: Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27