Publicerad

22 september 2011

Mistra Biotech — mer livsmedel med mindre miljöpåverkan

Mistra investerar 40 miljoner kronor i ett programförslag från SLU kallat Mistra Biotech — Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems. Igår beslutade Mistras styrelse vilken ansökan som beviljas medel i den nyligen genomförda utlysningen Mistra Biotech - ett forskningsprogram om grön bioteknik. Förutom SLU ingår Kungliga Tekniska högskolan, Köpenhamns Universitet, University of California Berkeley, Lunds universitet, Aarhus Universitet och  Högskolan Dalarna i det konsortium som står bakom ansökan.

— Mistras förhoppning är att forskningen ska leda fram till innovativa produkter och service inom nischmarknader till nytta för miljön samt kunskap till nytta för beslutsfattare. Forskningen kommer omfatta såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap och då särskilt forskning om konsumtionsbeteende och etik, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund.

För att åstadkomma detta kommer programmet:

  • Utveckla nya och förbättrade grödor med fördelar för konsumenter, lantbrukare, livsmedelsindustrin och miljön,
  • Utveckla bioteknologiska verktyg som är avpassade för att minska lantbrukets negativa miljöpåverkan och för att åstadkomma nya produktkvaliteter och friskare djur och grödor,
  • Utveckla en bas för hållbara produktionssystem som bidrar till att öka konkurrenskraften hos svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion,
  • Utveckla verktyg för etiska bedömningar av bioteknologiska tillämpningar i lantbruket och som ställer höga krav på säkerhet samtidigt som innovationer främjas och
  • Utveckla basen för förbättringar i regelsystemen och för samverkansformerna mellan privat och offentlig sektor när det gäller användningen av bioteknologi i lantbruk och livsmedelsproduktion.

Mistra utlyste i april ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om grön bioteknik för ett hållbart jordbruk och en hållbar livsmedelskedja. Mistra avser att investera 40 miljoner kronor under fyra år. Mistra bjöd in forskare inom naturvetenskap och samhällsvetenskap samt även svensk industri att inkomma med gemensamma ansökningar. Forskningsprogrammet Mistra Biotech är inriktat på bioteknikens möjlighet att bidra till ett hållbart jordbruk och en hållbar livsmedelskedja.

Kontakt:

Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra, 0707-32 30 74

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, 0761-12 37 00

Sven Ove Hansson, KTH, programchef Mistra Biotech, 08-790 95 64

Mistra Webbredaktör