Publicerad

23 januari 2012

Avfall är guld som glimmar - 42 miljoner kronor till forskning om industriavfall

Mycket av dagens industriavfall är guld som glimmar. Därför utlyser Mistra ett nytt forskningsprogram med industriavfall i fokus – Mistra Closing the loop. Forskningen syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall. Satsningen uppgår till 42 miljoner kronor under tre år.

– Mycket av dagens industriavfall är faktiskt guld som glimmar, säger Britt-Inger Andersson, idéutvecklingsansvarig på Mistra. Vi är i ett akut läge med komplexa strömmar och avsaknad av teknik. Vi behöver få till stånd effektiva fungerande slutna kretslopp med låg miljö- och hälsopåverkan, vilket bland annat kräver att olika aktörer i högre grad samverkar.

Svensk och global konsumtion ökar och med den växer avfallsflödena från svensk industri. Det är inte enbart högre resurseffektivitet som behöver uppnås i strävan mot ett hållbart samhälle utan även förändrade konsumtionsbeteenden och marknader för återvunna miljöanpassade material och produkter.

– Mistra bedömer att det redan idag finns en stor potential för värdehöjande upparbetning av restprodukter och avfall från svensk industri till kemikalier, material och produkter, menar Lars- Erik Liljelund, VD på Mistra. Men för att det ska bli verklighet behövs ytterligare forskning om bland annat ny teknik för sortering av komplexa avfallsströmmar och ekonomiska styrmedel för att styra från avfallshantering till materialåtervinning.

Mistras investering syftar till att:

  • Öka kunskap om resursflödena i samhället samt utforska styrmedel och utveckla innovativa tekniska processer för värdehöjande upparbetning av industrins restprodukter och avfall till kemikalier, material och produkter.
  • Stärka svensk industrins konkurrenskraft genom innovativ ”grön” teknik- och materialutveckling och ökat affärsutbyte.
  • Minska miljöpåverkan i Sverige och globalt.

OBS! Vid informationsmötet den 13 mars framkom starka önskemål om att ansökan bara skrivs på engelska istället för både på svenska och engelska. Mistra har därför beslutat att ansökningshandlingarna skall inlämnas enbart på engelska med en sammanfattning på svenska och engelska omfattande högst en sida.

Kontakt:

Christopher Folkeson Welch
Programansvarig
Mobil: 070 732 30 74

Malin Lindgren
kommunikationsansvarig,
Mobil: 076 112 37 00

Mistra Webbredaktör