Automatgenererad bild.
Publicerad

9 februari 2015

30 miljoner till forskning om finansiella system

Finansiella system spelar en avgörande roll i omställningen till en mer cirkulär samhällsekonomi. Mistra utlyser därför 30 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram om de finansiella systemens möjligheter och begränsningar samt vilka förändringar som krävs för att de ska bidra till en hållbar samhällsutveckling – Mistra Financial Systems. Programmet ska ha en systemkritisk och lösningsinriktad ansats och förutsätter aktiv medverkan från finanssektorns aktörer.

Bakgrund

Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt att förstå finansmarknadernas roll som katalysator för omställning till en mer cirkulär ekonomi. Forskningsprogrammet Mistra Financial Systems ska kännetecknas av en systemansats med betoning på tvär- och transdisciplinära angreppssätt och förväntas bygga på ett stort engagemang från finansmarknadens aktörer.

– Mistra anslår 30 miljoner kronor för programmet säger Mistras vd Åke Iverfeldt. Den totala budgeten förväntas dock bli avsevärt större eftersom vi ser att en aktiv medverkan från finanssektorns aktörer som deltagare och delfinansiärer, är en förutsättning för ett framgångsrikt program.

InriktningMistras forskningsprogram sträcker sig vanligen över många år och syftar till att åstadkomma förändring på sikt. Förväntningarna på Mistra Financial Systems är delvis annorlunda. Programmet förväntas leverera resultat redan på ett tidigt stadium i form av konkreta förslag på institutionella reformer och andra lösningar i nära samarbete med finanssektorns aktörer.

Vem kan söka Utlysningen vänder sig i första hand till forskargrupper vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partners i ansökan, men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Banker, kapitalförvaltare och andra organisationer deltar som partners och delfinansiärer. Bakgrundsdokument och mer information om utlysningen finns på www.mistra.orglänk till annan webbplats

Kontaktpersoner:
Johan Edman, programansvarig Mistra, johan.edman@mistra.org, 08-791 10 28

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Mistra Webbredaktör