Publicerad

28 december 2012

Att driva Mistraprogram

Att driva ett forskningsprogram inom Mistra innehåller många olika delar som alla är lika viktiga. Under den här rubriken har vi samlat information om hur du går till väga och vad du ska tänka på på vägen.

Programavtal

När Mistras styrelse beslutat att Mistra ska investera i ett program upprättas ett avtal mellan Mistra och programvärden, ett så kallat programavtal. Programavtalet gäller för den period som Mistras styrelse fattat beslut om att investera i programmet. Programavtalet reglerar ramarna för programmets verksamhet.

Mistraprogrammens organisation

I Mistraprogram ska många människor arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Det är viktigt att programmet har både ett forskarperspektiv och ett användarperspektiv. För att garantera detta har alla Mistraprogram en särskild organisation

Programplan

Programstyrelse och programledning styr, leder och följer upp verksamheten utifrån en programplan som utvecklas från programansökan. Planen ska bland annat innehålla budget, planerade vetenskapliga leveranser och kommunikationsaktiviteter. Planen ska uppdateras årligen och godkännas av Mistra.

Ekonomi

Varje år ska programmen lämna in budget och en ekonomisk redovisning till Mistra. Här finns riktlinjer för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra samt till den ekonomiska redovisning som inlämnas till Mistra en gång per år. De ger också ett ramverk för hur finansieringen får användas i ett beviljat program.

Kommunikation och användardialog

Kommunikation är en viktig del i programmet. Den ska både skapa internt utbyte mellan deltagarna och skapa en dialog med användare och därmed bygga broar mellan forskning och samhälle. Kommunikationen ska lyfta fram programmets resultat så att de kommer till praktisk användning.